Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  La importància d’un pla lingüístic en català per a les empreses

  En l’entorn empresarial actual, la comunicació efectiva és essencial per a l’èxit. Per a les empreses que operen al mercat català, això inclou no només transmetre informació amb precisió i claredat, sinó també connectar amb el seu públic en el seu idioma preferit o triat.

   

  En aquest sentit, tenir un pla lingüístic ben elaborat, especialment orientat al foment de l’ús del català a l’empresa, pot suposar una diferència significativa. Per mitjà de l’adopció d’aquest pla, les empreses milloraran la comunicació interna i externa, a més de contribuir a l’enriquiment del seu entorn i a la construcció d’una imatge corporativa positiva.

  Comunicació clara i efectiva

  Un dels principals beneficis d’un pla lingüístic empresarial és la garantia d’una comunicació clara i efectiva. Amb un pla ben establert, les empreses poden assegurar-se que tots els membres de l’equip, independentment del seu nivell de català, puguin entendre’s i expressar-se amb facilitat. Això millora la cohesió interna, augmenta l’eficiència i redueix la possibilitat d’errors causats per malentesos lingüístics.

  A més, una comunicació clara i efectiva també és essencial per a les relacions amb els clients i proveïdors. En un mercat cada vegada més competitiu, les empreses que poden comunicar-se de manera eficaç en català tenen un clar avantatge per establir relacions sòlides i duradores amb els seus clients catalanoparlants.

  Respecte i enriquiment cultural

  Implementar un pla lingüístic orientat al català no tan sols és una qüestió de comunicació, sinó també de reconeixement per la diversitat lingüística i cultural de Catalunya. Les empreses que mostren un compromís amb el català transmeten un missatge positiu sobre la seva sensibilitat cultural i el seu respecte per les comunitats a les quals serveixen.

  A més, promoure l’ús del català en l’àmbit empresarial contribueix a l’enriquiment de l’entorn cultural local. Mitjançant el foment de la llengua catalana, les empreses poden tenir un paper actiu en la preservació i promoció de la identitat cultural de Catalunya.

  Imatge corporativa positiva

  Tenir un pla lingüístic orientat al català també pot tenir un impacte positiu en la imatge corporativa de les empreses. Les organitzacions que prioritzen el català en la seva comunicació mostren un compromís amb la comunitat local i poden ser percebudes com a més accessibles i inclusives. Això pot ajudar a millorar la reputació de la marca i a guanyar la confiança dels clients.

  Els elements clau d’un pla lingüístic en català

  Un pla lingüístic ben dissenyat ha de contenir diversos elements essencials que guien les accions de l’empresa per fomentar l’ús del català. A continuació, enumerem els punts clau que haurien de ser part integrant d’un pla lingüístic:

  • Situació de partida: anàlisi de l’ús actual del català a l’empresa.
  • Objectius: establiment d’objectius clars i mesurables per a la promoció de l’ús del català.
  • Fases: divisió del pla en etapes per a una implementació efectiva.
  • Accions: detall de les activitats específiques que es duran a terme per assolir els objectius.
  • Calendari: establiment d’un calendari amb dates límit per a cada fase i acció.
  • Resultats previs: previsió dels resultats esperats de la implementació del pla.
  • Avaluació: mètodes per avaluar l’impacte i l’eficàcia del pla en relació amb els objectius establerts.

  Els àmbits de les accions del pla cobreixen diversos aspectes de l’empresa, entre els quals destaquem els següents:

  Comunicacions externes

  • Retolació identificativa i informativa.
  • Atenció oral telefònica.
  • Atenció oral presencial.
  • Desenvolupament del web, aplicacions mòbils i xarxes socials en català.
  • Definició del públic destinatari per a cada acció.

  Comunicacions i informacions internes (centre de treball)

  • Retolació i senyalització interna.
  • Adopció de programes informàtics en català.
  • Integració del català en la formació laboral interna.
  • Utilització del català en comunicacions internes, com reunions, actes i anuncis.
  • Identificació del públic destinatari intern per a cada acció.

  Documentació

  • Traducció i elaboració de contractes de treball i altra documentació administrativa.
  • Producció de documentació per al client en català, com tiquets de caixa, rebuts, factures, pressupostos, contractes i butlletins.
  • Creació de materials promocionals en català, incloent-hi catàlegs amb preus, cartes i altres invitacions a comprar.
  • Etiquetatge de productes en català.
  • Elaboració d’instruccions i informació d’ús i maneig de béns i serveis en català, incloent-hi manuals i advertiments de seguretat.

  Foment de l’ús interpersonal

  • Establiment de protocols de gestió d’usos lingüístics.
  • Organització de tallers, sessions i voluntariat lingüístic per promoure l’ús del català.
  • Identificació del públic destinatari per a activitats de foment de l’ús del català.

  Com us podem ajudar des de Teclat?

  A Teclat oferim una gamma de serveis especialitzats per ajudar les empreses en el desenvolupament i implementació d’un pla lingüístic en català. El nostre procés de treball inclou les etapes que us enumerem tot seguit:

  1. Entrevista inicial i enquesta: fem una entrevista inicial amb el client per entendre les seves necessitats i conèixer l’ús del català a la seva empresa.
  2. Anàlisi documental: duem a terme una anàlisi de la comunicació interna i externa de l’empresa per identificar àrees d’oportunitat i millores.
  3. Informe de millores i bones pràctiques: elaborem un informe detallat que inclou les millores suggerides i les bones pràctiques recomanades per fomentar l’ús del català.
  4. Presentació de paquets de serveis: presentem al client els paquets de serveis personalitzats, adaptats als resultats de l’informe i a les necessitats específiques de l’empresa.
  5. Execució del pla lingüístic: una vegada acordat amb el client els serveis que durem a terme, els posem en marxa, en els terminis previstos.
  6. Avaluació de resultats: passat un període de temps, avaluem els resultats de les accions implementades segons els objectius establerts a l’informe, utilitzant indicadors de verificació determinats.
  7. Informe final de la col·laboració: finalment, proporcionem un informe final de la col·laboració, en el qual destaquem els resultats obtinguts i les possibles àrees de millora per al futur.

  Mitjançant aquests serveis, Teclat ofereix un suport integral per al desenvolupament i la implementació d’un pla lingüístic en català, per ajudar les empreses a millorar la seva comunicació interna i externa, així com a promoure l’ús de la llengua catalana en l’àmbit laboral.

  Si esteu interessats en aquest servei, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!

  Share