Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Excel·lència assegurada: la importància de la revisió de traduccions

  Aquest article explora la importància fonamental dels serveis de revisió lingüística i en destaca el paper com a facilitadors d’una comunicació clara i precisa en un gran ventall de sectors empresarials.

  El fet de comptar amb un suport professional especialitzat és per a aquestes empreses una garantia de qualitat. No obstant això, fins i tot els millors traductors amb una llarga trajectòria poden cometre errors que passen desapercebuts en la comprovació que solen fer ells mateixos de la seva pròpia traducció. Per això, a Teclat duem a terme sempre i en tots els casos una segona revisió de traduccions abans de lliurar-les al client. Aquest és per a nosaltres un procés essencial per garantir la qualitat i la coherència de les traduccions.

  Però, què és la revisió de traduccions?

  La revisió de traduccions en una empresa de serveis lingüístics implica l’avaluació minuciosa d’una traducció duta a terme per un altre professional lingüístic. Aquest procés no tan sols busca detectar i corregir possibles errors per lliurar un text traduït impecable, sinó també assegurar que la traducció sigui coherent amb les directrius establertes pel client i que reflecteixi fidelment el missatge original, el to i l’estil.

  És necessària la revisió de traduccions?

  Quan una persona ha estat treballant durant hores amb un text, és normal que passin desapercebuts alguns errors ortogràfics, gramaticals o de puntuació. Fins i tot als professionals més experimentats se’ls poden escapar aquestes errades per la familiaritat amb el material i l’aferrament a la seva traducció.

  Per això, per mantenir un estàndard de qualitat, la revisió de la traducció final és un pas imprescindible abans d’enviar-la a un client. Aquesta atenció al detall és imperativa per a una empresa de traducció que vulgui mantenir els màxims estàndards de qualitat, cosa que alhora li atorgarà una bona reputació en el mercat de la traducció.

  Per què cal dur a terme la revisió de traduccions?

  A Teclat duem a terme la revisió de traduccions, com hem dit, per detectar errors subtils que poden escapar a una comprovació menys exhaustiva o feta per la mateixa persona que ha traduït el text. A més, en tenir un coneixement profund de la terminologia i el context específic de les marques amb què col·laborem, els nostres revisors interns estan en una posició privilegiada per identificar inconsistències, inexactituds o males interpretacions en la traducció.

  A més de la detecció d’errors, la revisió interna de traduccions també contribueix a mantenir la coherència i la uniformitat en la terminologia i l’estil emprats en tota la documentació traduïda per a un mateix client o per a un mateix projecte. Això és especialment important per a nosaltres a Teclat, ja que en molts casos treballem amb el contingut multilingüe dels nostres clients més fidels des de fa anys o fins i tot dècades.

  És important mantenir la cohesió?

  En sectors especialitzats com la tecnologia, la salut i les finances, entre d’altres, la consistència terminològica és essencial. Els revisors lingüístics posen el focus en el fet que la terminologia utilitzada sigui coherent en tot el document per evitar confusions i malentesos.

  La revisió de traduccions suposa un cost afegit?

  Aquesta tasca que duem a terme a Teclat com a mesura de control de qualitat no suposa cap cost extra per a l’empresa que requereix els serveis de traducció. Quan fem un pressupost, aquest cost ja s’ha tingut en compte perquè és una premissa nostra com a empresa de traducció oferir un servei de màxima.

  Passos per a la revisió de traduccions

  Per dur a terme una revisió de traduccions efectiva, a Teclat seguim aquests passos clau:

  1. Establiment de directrius clares: abans d’iniciar el procés de revisió, és fonamental comptar amb directrius clares i detallades que defineixin l’estil, la terminologia i altres aspectes rellevants per a la traducció. De vegades, és el client mateix qui dona instruccions precises o proporciona glossaris especialitzats.
  2. Utilització d’eines de suport: l’ús d’eines de traducció assistida per ordinador (TAO) i de bases de dades terminològiques pot facilitar la feina del revisor i ajudar a mantenir la coherència i la precisió en la traducció.
  3. Comunicació oberta: mantenir una comunicació oberta i col·laborativa entre el traductor i el revisor és essencial per abordar qualsevol dubte o inquietud que sorgeixi durant el procés de revisió.
  4. Revisió exhaustiva: la revisió de traduccions ha de ser exhaustiva, i cal posar atenció en els detalls gramaticals, ortogràfics, d’estil i de coherència en el contingut.
  5. Feedback constructiu: un cop completada la revisió, és important proporcionar un feedback constructiu al traductor perquè pugui prendre consciència dels errors identificats i evitar-los en futures traduccions.

  En resum, la revisió de traduccions té un paper crucial en l’optimització de la qualitat de la comunicació multilingüe a les organitzacions. En aprofitar el nostre coneixement i experiència interns, les empreses amb què treballem poden confiar en la qualitat, coherència i precisió de les nostres traduccions.

  Vist en perspectiva, és un guany per a tothom. Des de l’empresa de traducció mostrem la serietat que ens competeix, complim els terminis i estrenyem llaços amb els clients, les empreses amb què treballem continuen enfortint la seva presència global i la seva reputació al mercat internacional, i els traductors reben feedback per poder adaptar-se a futurs encàrrecs que els puguem fer.

  La importància d’un pla lingüístic en català per a les empreses

   

  En aquest sentit, tenir un pla lingüístic ben elaborat, especialment orientat al foment de l’ús del català a l’empresa, pot suposar una diferència significativa. Per mitjà de l’adopció d’aquest pla, les empreses milloraran la comunicació interna i externa, a més de contribuir a l’enriquiment del seu entorn i a la construcció d’una imatge corporativa positiva.

  Comunicació clara i efectiva

  Un dels principals beneficis d’un pla lingüístic empresarial és la garantia d’una comunicació clara i efectiva. Amb un pla ben establert, les empreses poden assegurar-se que tots els membres de l’equip, independentment del seu nivell de català, puguin entendre’s i expressar-se amb facilitat. Això millora la cohesió interna, augmenta l’eficiència i redueix la possibilitat d’errors causats per malentesos lingüístics.

  A més, una comunicació clara i efectiva també és essencial per a les relacions amb els clients i proveïdors. En un mercat cada vegada més competitiu, les empreses que poden comunicar-se de manera eficaç en català tenen un clar avantatge per establir relacions sòlides i duradores amb els seus clients catalanoparlants.

  Respecte i enriquiment cultural

  Implementar un pla lingüístic orientat al català no tan sols és una qüestió de comunicació, sinó també de reconeixement per la diversitat lingüística i cultural de Catalunya. Les empreses que mostren un compromís amb el català transmeten un missatge positiu sobre la seva sensibilitat cultural i el seu respecte per les comunitats a les quals serveixen.

  A més, promoure l’ús del català en l’àmbit empresarial contribueix a l’enriquiment de l’entorn cultural local. Mitjançant el foment de la llengua catalana, les empreses poden tenir un paper actiu en la preservació i promoció de la identitat cultural de Catalunya.

  Imatge corporativa positiva

  Tenir un pla lingüístic orientat al català també pot tenir un impacte positiu en la imatge corporativa de les empreses. Les organitzacions que prioritzen el català en la seva comunicació mostren un compromís amb la comunitat local i poden ser percebudes com a més accessibles i inclusives. Això pot ajudar a millorar la reputació de la marca i a guanyar la confiança dels clients.

  Els elements clau d’un pla lingüístic en català

  Un pla lingüístic ben dissenyat ha de contenir diversos elements essencials que guien les accions de l’empresa per fomentar l’ús del català. A continuació, enumerem els punts clau que haurien de ser part integrant d’un pla lingüístic:

  • Situació de partida: anàlisi de l’ús actual del català a l’empresa.
  • Objectius: establiment d’objectius clars i mesurables per a la promoció de l’ús del català.
  • Fases: divisió del pla en etapes per a una implementació efectiva.
  • Accions: detall de les activitats específiques que es duran a terme per assolir els objectius.
  • Calendari: establiment d’un calendari amb dates límit per a cada fase i acció.
  • Resultats previs: previsió dels resultats esperats de la implementació del pla.
  • Avaluació: mètodes per avaluar l’impacte i l’eficàcia del pla en relació amb els objectius establerts.

  Els àmbits de les accions del pla cobreixen diversos aspectes de l’empresa, entre els quals destaquem els següents:

  Comunicacions externes

  • Retolació identificativa i informativa.
  • Atenció oral telefònica.
  • Atenció oral presencial.
  • Desenvolupament del web, aplicacions mòbils i xarxes socials en català.
  • Definició del públic destinatari per a cada acció.

  Comunicacions i informacions internes (centre de treball)

  • Retolació i senyalització interna.
  • Adopció de programes informàtics en català.
  • Integració del català en la formació laboral interna.
  • Utilització del català en comunicacions internes, com reunions, actes i anuncis.
  • Identificació del públic destinatari intern per a cada acció.

  Documentació

  • Traducció i elaboració de contractes de treball i altra documentació administrativa.
  • Producció de documentació per al client en català, com tiquets de caixa, rebuts, factures, pressupostos, contractes i butlletins.
  • Creació de materials promocionals en català, incloent-hi catàlegs amb preus, cartes i altres invitacions a comprar.
  • Etiquetatge de productes en català.
  • Elaboració d’instruccions i informació d’ús i maneig de béns i serveis en català, incloent-hi manuals i advertiments de seguretat.

  Foment de l’ús interpersonal

  • Establiment de protocols de gestió d’usos lingüístics.
  • Organització de tallers, sessions i voluntariat lingüístic per promoure l’ús del català.
  • Identificació del públic destinatari per a activitats de foment de l’ús del català.

  Com us podem ajudar des de Teclat?

  A Teclat oferim una gamma de serveis especialitzats per ajudar les empreses en el desenvolupament i implementació d’un pla lingüístic en català. El nostre procés de treball inclou les etapes que us enumerem tot seguit:

  1. Entrevista inicial i enquesta: fem una entrevista inicial amb el client per entendre les seves necessitats i conèixer l’ús del català a la seva empresa.
  2. Anàlisi documental: duem a terme una anàlisi de la comunicació interna i externa de l’empresa per identificar àrees d’oportunitat i millores.
  3. Informe de millores i bones pràctiques: elaborem un informe detallat que inclou les millores suggerides i les bones pràctiques recomanades per fomentar l’ús del català.
  4. Presentació de paquets de serveis: presentem al client els paquets de serveis personalitzats, adaptats als resultats de l’informe i a les necessitats específiques de l’empresa.
  5. Execució del pla lingüístic: una vegada acordat amb el client els serveis que durem a terme, els posem en marxa, en els terminis previstos.
  6. Avaluació de resultats: passat un període de temps, avaluem els resultats de les accions implementades segons els objectius establerts a l’informe, utilitzant indicadors de verificació determinats.
  7. Informe final de la col·laboració: finalment, proporcionem un informe final de la col·laboració, en el qual destaquem els resultats obtinguts i les possibles àrees de millora per al futur.

  Mitjançant aquests serveis, Teclat ofereix un suport integral per al desenvolupament i la implementació d’un pla lingüístic en català, per ajudar les empreses a millorar la seva comunicació interna i externa, així com a promoure l’ús de la llengua catalana en l’àmbit laboral.

  Si esteu interessats en aquest servei, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!

  Serveis de revisió lingüística per a tots els sectors empresarials

  En el vertiginós món empresarial contemporani, la qualitat de la comunicació té un paper crucial en l’èxit de qualsevol empresa. La informació flueix incessantment i, en aquest context, la revisió lingüística emergeix com una eina indispensable per garantir que el missatge empresarial es transmeti de manera impecable.

  Aquest article explora la importància fonamental dels serveis de revisió lingüística i en destaca el paper com a facilitadors d’una comunicació clara i precisa en un gran ventall de sectors empresarials.

  La revisió lingüística com a pont de comunicació

  L’essència de la comunicació empresarial efectiva rau en la claredat. Les empreses operen en sectors diversos, cadascun amb el seu propi llenguatge i els seus matisos. Aquí és on els serveis de revisió lingüística tenen un paper vital, ja que actuen com el pont que connecta les idees empresarials amb l’audiència objectiu. En garantir que el contingut estigui lliure d’errades gramaticals, lingüístiques i d’estil, s’estableix una base sòlida per a la comprensió i la confiança.

  La revisió lingüística no es limita a corregir errors; també aborda la coherència i adequació del llenguatge al context específic de cada sector. Aquest enfocament personalitzat assegura que el missatge no només sigui clar, sinó també rellevant per al públic a qui s’adreça.

  Els secrets dels serveis de revisió lingüística

  Els serveis de revisió lingüística, tal com s’ha apuntat, van més enllà de la correcció d’errors gramaticals; representen un procés minuciós i especialitzat que s’adapta a les necessitats específiques de cada document i sector. Aquí us presentem alguns aspectes clau que defineixen aquests serveis:

  Correcció d’errades tècniques i gramaticals

  • En el nivell més bàsic, la revisió lingüística aborda errors ortogràfics, gramaticals i de puntuació. Aquest procés és essencial per garantir la fluïdesa i la comprensió del missatge i establir una base sòlida per a una comunicació efectiva.

  Adequació al registre i context empresarial

  • Cada sector empresarial té un llenguatge i un to característics. Els serveis de revisió lingüística s’enfoquen a ajustar el registre i el to del contingut perquè s’alineï perfectament amb les expectatives del públic objectiu i el context específic de l’empresa.

  Consistència terminològica

  • En sectors especialitzats com la tecnologia, la salut i les finances, la consistència terminològica és essencial. Els revisors lingüístics asseguren que la terminologia utilitzada sigui coherent a tot el document, per evitar confusions i malentesos.

  Revisió d’estil i estructura

  • La revisió lingüística no es limita a la correcció tècnica; també inclou la millora de l’estil i l’estructura del contingut. Els revisors treballen per garantir una presentació clara i persuasiva i així optimitzar l’efectivitat del missatge empresarial.

  Adaptació a normatives i normes específiques

  • En alguns sectors, complir normatives específiques és fonamental. Els serveis de revisió lingüística s’asseguren que el contingut compleixi les normes i regulacions aplicables, cosa que proporciona una capa addicional de seguretat i compliment normatiu.

  Revisió de contingut multilingüe

  • En un món globalitzat, on les empreses interactuen en diversos idiomes, la revisió lingüística s’estén a la coherència i la precisió en el contingut multilingüe. Això és essencial per mantenir una imatge consistent en mercats internacionals.

  Entendre aquests aspectes detallats dels serveis de revisió lingüística en destaca la importància estratègica. Més enllà de la simple correcció, aquests serveis són una inversió en la qualitat i l’efectivitat de la comunicació empresarial.

  Els serveis de revisió lingüística són molt més que una revisió superficial, són un component essencial en el procés de presentació de la marca i la informació empresarial de manera precisa, professional i adaptada a les necessitats específiques de cada indústria.

  Beneficis en diferents sectors

  Sector tecnològic

  • En un entorn on la innovació és clau, la revisió lingüística assegura que la documentació tècnica i els materials de màrqueting siguin precisos. Això és crucial per transmetre confiança i professionalitat en un sector que es caracteritza per una ràpida evolució i una competència intensa.

  Indústria de la salut

  • La precisió en la comunicació és essencial en l’àmbit de l’atenció mèdica. Els serveis de revisió lingüística garanteixen que documents mèdics i materials educatius no continguin ambigüitats ni errors, cosa que contribueix a una comunicació precisa i segura en un sector on l’exactitud pot marcar la diferència entre la vida i la mort.

  Sector financer

  • Al sector financer, la confiança és un actiu inestimable. La revisió lingüística assegura que els informes financers, contractes i comunicats siguin impecables, de manera que s’enforteix la credibilitat financera de l’empresa. La precisió en la comunicació financera és essencial per mantenir la confiança dels inversors i els clients.

  El rol estratègic en la marca empresarial

  • La consistència lingüística és fonamental per a la construcció de la identitat de marca. Els serveis de revisió lingüística no sols corregeixen errors, sinó que també tenen un paper crucial a mantenir una veu consistent i una imatge professional. Això és essencial per reforçar la percepció de la marca a la ment dels consumidors i clients potencials. Una marca empresarial coherent i ben comunicada no només atrau nous clients, sinó que també fomenta la lleialtat. La revisió lingüística contribueix a la cohesió de l’estratègia de comunicació de la marca i assegura que cada interacció reflecteixi els valors i la personalitat de l’empresa.

  El poder de la revisió lingüística en la comunicació empresarial

  En conclusió, la inversió en serveis de revisió lingüística no tan sols és assenyada des del punt de vista empresarial, sinó també essencial per destacar en qualsevol sector. A més de facilitar la comprensió, la claredat en la comunicació construeix confiança, un actiu inestimable en el competitiu món empresarial actual.

  En triar els serveis de revisió lingüística de Teclat, esteu garantint la correcció d’errors i, alhora, us embarqueu en un viatge cap a una comunicació empresarial més efectiva i una construcció de marca sòlida. Independentment del sector al qual pertanyeu, la nostra dedicació a l’excel·lència lingüística impulsa el vostre missatge més enllà de les barreres idiomàtiques per establir la vostra posició amb força en el mercat empresarial.

  Aquest compromís amb la qualitat lingüística reflecteix la nostra comprensió profunda de les necessitats comunicatives de les empreses modernes. En un món on la paraula escrita té un impacte significatiu, la revisió lingüística no és simplement un servei, és una eina estratègica per a l’èxit empresarial durador.

   

  Les diferències dialectals en la traducció al portuguès 

  Una de les llengües que ha guanyat rellevància en aquest context és el portuguès. No obstant això, és essencial comprendre que el portuguès no és homogeni a totes les regions on es parla. Portugal, Brasil i Moçambic, per exemple, tenen les seves pròpies variants dialectals, normes gramaticals diferents i, en alguns casos, fins i tot vocabulari específic.

  En l’àmbit dels serveis de traducció al portuguès, no n’hi ha prou amb conèixer simplement la llengua; és crucial comprendre les subtileses lingüístiques que hi ha entre aquestes variants. En aquest article explorarem la importància d’aquesta consideració i com la manca d’atenció a les diferències dialectals pot conduir a malentesos i problemes en la comunicació.

  La diversitat del portuguès: més enllà de les fronteres geogràfiques

  El portuguès és una llengua oficial a diversos països, i Portugal i Brasil en són els dos majors exponents. Tanmateix, la variació lingüística no es limita només a la pronunciació; comprèn també diferències gramaticals, lèxiques i culturals. La manera com s’estructuren les frases, les preferències lèxiques i les regles gramaticals poden variar significativament.

  Un exemple evident d’aquestes variacions rau en l’ús de pronoms de segona persona. Mentre que a Portugal és comú fer servir la forma «tu» com a tractament informal, i você» en contextos formals, a Brasil «você» és la forma estàndard preferida, i «tu» es pot percebre com a arcaic, malgrat que es fa servir en algunes regions. Aquestes diferències poden impactar directament en l’efectivitat d’una traducció al portuguès i en la manera com el públic objectiu rep el missatge.

  L’analogia amb l’espanyol: una lliçó de diversitat

  Per comprendre millor la importància de les diferències dialectals, podem observar l’espanyol, una llengua que es parla a Espanya i a nombrosos països de Llatinoamèrica. Tot i compartir una base lingüística, hi ha variacions notables en termes de pronunciació, vocabulari i construcció gramatical.

  Per exemple, a Espanya es fa servir el terme «coche» per referir-se a un automòbil, mentre que a diversos països llatinoamericans es prefereix la paraula «carro». La paraula «computadora» a Espanya és «ordenador», i les diferències continuen. Aquests exemples il·lustren com el mateix idioma pot adoptar formes diferents segons la regió geogràfica, cosa que planteja desafiaments en la comunicació i, per tant, també en les tasques de traducció, si no es té en compte la variació dialectal.

  La importància de la precisió en la traducció al portuguès

  En aplicar aquesta lliçó a la traducció al portuguès, és essencial reconèixer les particularitats de cada variant. Un error en l’elecció de vocabulari o estructura gramatical pot portar a malentesos, distorsionar el missatge original i afectar la percepció de la marca que estigui duent a terme una acció comercial en algun dels països de parla portuguesa. Considerem un exemple pràctic:

  Suposem que una empresa amb seu a Espanya es vol expandir a Portugal i decideix fer la traducció al portuguès dels seus materials comercials i promocionals. Si no es té en compte la variació lèxica i gramatical en aquest país, és possible que s’utilitzin termes o construccions que no ressonin de la mateixa manera a la cultura portuguesa. Això podria resultar en una comunicació menys efectiva i, en darrer terme, en una connexió més feble amb el públic objectiu.

  Casos pràctics de malentesos

  Per il·lustrar més clarament la importància de la precisió en la traducció al portuguès, analitzem alguns casos pràctics:

  Diferències en l’ús de «vosso» i «seu» a Portugal i al Brasil

  • A Portugal, el possessiu «vosso» es fa servir habitualment per referir-se a alguna cosa que pertany a un grup de persones, en segona personal del plural, mentre que «seu» s’empra per a la tercera persona, tant del singular com del plural. Al Brasil, en canvi, la forma «vosso» no es fa servir i es prefereix «seu» en tots els casos. Un error en l’elecció d’aquestes paraules a l’hora de fer la traducció al portuguès pot generar confusió i transmetre una sensació de manca de familiaritat amb la cultura local.

  Expressions col·loquials diferents

  • Les expressions col·loquials varien significativament entre les diferents regions de parla portuguesa. Un terme acceptable a Portugal podria tenir connotacions completament diferents al Brasil o a Moçambic. Ignorar aquestes diferències en la traducció al portuguès pot resultar en un missatge que no només sona estrany, sinó que també pot ser mal interpretat o prendre’s com a ofensiu.

  Recomanacions per a una traducció al portuguès precisa

  Coneixement profund de les variants regionals

  • Els professionals de la traducció han de tenir un coneixement profund de les variants regionals a l’hora de fer una traducció al portuguès. Això implica no només dominar la gramàtica i el vocabulari, sinó també comprendre les subtileses culturals que influeixen en l’elecció de paraules i expressions.

  Col·laboració amb traductors nadius

  • La col·laboració amb traductors nadius de la regió específica és fonamental. Aquests professionals no sols tenen un domini lingüístic impecable, sinó que també estan immersos en la cultura local i comprenen les connotacions específiques associades a certes paraules o frases.

  Adaptació cultural del contingut

  • A més de la precisió lingüística, és crucial adaptar-ne el contingut culturalment. Això implica comprendre les preferències del públic objectiu, les referències culturals i les sensibilitats locals. Un enfocament holístic garanteix que la traducció al portuguès, en aquest cas, però també en general, no només sigui gramaticalment correcta, sinó també culturalment rellevant.

  La diversitat enriqueix, però la precisió comunica

  En conclusió, la riquesa lingüística del portuguès, com la de l’espanyol, és un tresor cultural que cal valorar i respectar en el procés de traducció. Les diferències dialectals no s’han de considerar obstacles, sinó oportunitats per enriquir la comunicació i establir connexions més profundes amb audiències diverses.

  En expandir un negoci a regions de parla portuguesa, sigui a Portugal, Brasil o Moçambic, l’atenció a aquestes diferències dialectals és crucial i cal tenir-les en compte en la traducció al portuguès. L’elecció conscient de paraules i estructures gramaticals no només assegura la precisió de la traducció, sinó que també demostra un respecte per la diversitat cultural.

  En darrer terme, la traducció va més enllà de la conversió de paraules; és una manera de construir ponts entre cultures, facilitar la comprensió mútua i establir connexions significatives en un món cada cop més interconnectat. La inversió en serveis de traducció que considerin aquestes diferències garanteix una comunicació efectiva alhora que contribueix a l’enfortiment de relacions comercials i culturals duradores.

  La importància de la correcció d’estil en textos professionals

  En aquest article, explorarem les especificitats de la correcció d’estil i en destacarem els trets distintius respecte d’altres tipus de correcció, les raons per optar per un servei professional i els límits essencials que els correctors han de respectar per mantenir la integritat de l’autor original.

  La correcció d’estil: més enllà de les regles gramaticals

  La correcció d’estil va més enllà de la correcció gramatical i ortogràfica convencional. Tot i que aquestes darreres se centren en regles i estructures lingüístiques, la correcció d’estil s’endinsa en el terreny del to, la veu i la coherència del text. És un procés que cerca polir l’estil de l’autor, i assegurar que cada paraula contribueixi a la narrativa d’una manera efectiva.

  A més, la correcció d’estil té unes especificitats que la diferencien d’aquests altres tipus de correcció, com veurem a continuació:

  Correcció gramatical i ortogràfica

  • La correcció gramatical i ortogràfica aborda errors fonamentals a l’escriptura, com ara la puntuació i la gramàtica. Tot i que és essencial, s’enfoca principalment en l’estructura i la forma d’un text.

  Edició de contingut

  • L’edició de contingut implica ajustaments per millorar l’organització i la lògica del text. Malgrat que pot abordar l’estructura, se centra més en la presentació general del material escrit.

  Correcció d’estil

  • La correcció d’estil va més enllà de les regles i s’enfoca en l’estètica de l’escriptura. Busca garantir una veu consistent, una estructura fluida i una presentació coherent.

  Raons per optar per un servei professional de correcció d’estil

  L’expressió «quatre ulls hi veuen més que dos» és totalment encertada en el context de la correcció d’estil d’un escrit.

  I, si es tracta de materials comercials i corporatius en l’àmbit empresarial, la tasca de la correcció és essencial i imprescindible per donar una bona imatge de marca, causar una bona impressió al consumidor i connectar-hi.

  Per això, sempre és més recomanable comptar amb la col·laboració d’un professional de la llengua, que a més aportarà un valor afegit als materials escrits, especialment si són per publicar. Vegem-ho:

  Professionalitat i credibilitat

  • Un text sense errors i amb un estil polit augmenta la credibilitat de qualsevol contingut. Un servei professional de correcció d’estil garanteix un estàndard elevat i confereix un aspecte professional als materials escrits.

  Atracció d’audiència global

  • En un món cada cop més interconnectat, la claredat i la coherència són clau. La correcció d’estil adapta el text perquè sigui comprensible i atractiu per a audiències de diferents cultures i regions.

  Diferenciació al mercat

  • La qualitat del contingut és un diferenciador clau. Un servei de correcció d’estil fa destacar una empresa ja que garanteix que les seves comunicacions estiguin polides i siguin agradables de llegir.

  Afinitat amb SEO

  • La correcció d’estil no només millora la llegibilitat, sinó que també optimitza el contingut per a motors de cerca si al professional se li proporciona aquesta informació. En adoptar un estil coherent i amb les paraules clau adequades, s’enforteix la presència en línia i es millora el posicionament en els resultats de cerca.

  Límits essencials per preservar la veu de l’autor

  Hi ha una diferència evident entre la redacció i la correcció d’un text. Qui ho redacta n’és l’autor i pot expressar genuïnament allò que necessiti comunicar. En canvi, el professional de la correcció d’estil ha de treballar amb uns límits clars per no sobrecorregir el text original i per preservar la veu, el to i la intenció de l’autor, com veurem a continuació:

  Respecte a la veu única de l’autor

  • El corrector ha de preservar la veu única de l’autor i s’ha d’assegurar que l’estil individual d’aquest no es dilueixi en la correcció.

  Evitar imposar preferències personals

  • Tot i que la millora és clau, el corrector no ha d’imposar el seu estil i preferències personals. La meta és millorar, no transformar.

  Comunicació limitada

  • Atesa la comunicació limitada que usualment es té amb els autors originals, el corrector ha de prendre decisions informades basades en patrons i consistència dins del text.

  Conservar la intenció original

  • La correcció d’estil no ha d’alterar la intenció original de l’autor. Els ajustos s’han de fer per millorar, no per canviar el missatge.

  Compromís amb la claredat

  • Tot i que es pretén millorar l’estil, la claredat del missatge ha de ser prioritària. La correcció d’estil no ha de resultar en una escriptura rebuscada o difícil d’entendre.

  L’elegància d’un text ben corregit

  En conclusió, la correcció d’estil és un art que va més enllà de les regles gramaticals i ortogràfiques. Optar per un servei professional no només millora la qualitat del contingut, sinó que també posiciona una empresa com un referent de professionalitat i excel·lència. Tot i això, és crucial que els professionals de la correcció respectin els límits i que preservin la veu i la intenció original de l’autor. En última instància, un text ben corregit no és només estèticament agradable, sinó que també comunica de manera efectiva, amb la qual cosa estableix un pont entre l’empresa i la seva audiència global.

   

  Assessorament lingüístic: estratègia clau en la comunicació empresarial

  En aquest article explorarem en detall en què consisteix fer un assessorament lingüístic i com Teclat, com a empresa experta en serveis lingüístics, us pot proporcionar l’orientació necessària per aconseguir una comunicació més efectiva i assolir resultats empresarials exitosos.

  L’auditoria lingüística: el primer pas cap a una transformació en la comunicació de la vostra empresa

  A Teclat treballem braç a braç amb els clients compromesos amb una comunicació de qualitat i que volen fer un pas més per millorar la manera en què fan servir i difonen la informació sobre els seus productes, serveis i activitats, tant internament com externa.

  Generalment, l’auditoria lingüística és el primer pas i el més essencial que proposem als nostres clients per avaluar les àrees de millora segons les característiques i necessitats específiques de cada empresa i segons els desafiaments en termes de comunicació que es vulguin plantejar.

  Un cop avaluats els resultats de l’auditoria, nosaltres, com a col·laborador especialitzat, podem fer assessorament lingüístic personalitzat per proposar la implementació dels canvis necessaris en la comunicació de l’empresa.

  Com ja vam explicar en aquest article, l’auditoria lingüística és un procés sistemàtic d’avaluació de la comunicació verbal i escrita dins d’una organització o una empresa. Té com a objectiu principal identificar àrees de millora en la comunicació interna i externa de l’empresa, així com proposar recomanacions per optimitzar la qualitat i l’eficàcia de la comunicació.

  Fer un assessorament lingüístic comprèn, doncs, l’auditoria inicial, però també tot l’acompanyament i el seguiment posterior fins a assolir els objectius comunicatius proposats.

  A continuació, presentem una guia general sobre els aspectes que es podrien abordar durant una auditoria lingüística:

  • Documentació interna: revisió de documents interns, com ara manuals de procediments, polítiques, guies d’estil i qualsevol altre material emprat per a la comunicació interna.
  • Comunicacions internes: avaluació de l’efectivitat de correus electrònics, memoràndums, missatges interns i altres mitjans de comunicació utilitzats dins de l’empresa.
  • Comunicacions externes: anàlisi de la qualitat i coherència dels missatges adreçats a clients, proveïdors, socis comercials i altres stakeholders externs.
  • Pàgines web i material publicitari: revisió de la claredat i precisió de la informació al lloc web i en qualsevol material publicitari per garantir una comunicació efectiva amb els clients i usuaris.
  • Comunicació interpersonal: avaluació de la comunicació en reunions, presentacions i altres interaccions cara a cara, inclosa la qualitat del discurs i la comprensió mútua.
  • Llenguatge inclusiu: verificació de la inclusivitat del llenguatge emprat en la comunicació interna i externa per garantir que sigui respectuós i acollidor per a totes les persones, independentment del gènere, l’origen ètnic, etc.
  • Consistència de missatges: comprovació que els missatges clau de l’empresa es comuniquin de manera coherent en tots els canals i en tots els nivells organitzatius.
  • Avaluació de la capacitació lingüística: revisió de programes de capacitació lingüística per a empleats, si n’hi hagués, per garantir que s’ajustin a les necessitats de l’organització.

  Un cop completada l’auditoria, s’elaboraria un informe que destaqui les àrees de millora i proposi recomanacions específiques. Aquestes recomanacions podrien incloure la implementació de programes de capacitació, la creació de guies d’estil o la revisió de processos de comunicació, entre altres.

  Com ja s’ha esmentat, és important adaptar l’auditoria a les necessitats específiques de cada empresa, ja que cada organització té les seves pròpies idiosincràsies i es planteja objectius i desafiaments diferents en termes de comunicació interna.

  Optimització de la comunicació empresarial mitjançant assessorament lingüístic

  Millorar la comunicació tant interna com externa pot ser de gran interès per a la vostra empresa per diverses raons, ja que té impactes significatius en diversos aspectes del funcionament, com els que enumerem a continuació:

  1. Eficiència operativa

  Una comunicació interna clara i efectiva pot millorar l’eficiència operativa en reduir malentesos, errors i males interpretacions. Això condueix a una productivitat més gran i a una execució més suau de les tasques i processos interns.

  2. Cohesió de l’equip

  La millora en la comunicació interna contribueix a la cohesió de l’equip. Un equip que es comunica bé és més propens a col·laborar de manera efectiva, compartir idees i treballar de manera harmoniosa cap a objectius comuns.

  3. Satisfacció dels empleats

  Una comunicació interna transparent i efectiva pot augmentar la satisfacció dels empleats en proporcionar informació clara sobre polítiques, expectatives i oportunitats de desenvolupament professional.

  4. Imatge de marca

  La qualitat de la comunicació externa, com ara missatges publicitaris, correus electrònics a clients i contingut en xarxes socials, afecta directament la imatge de marca. Una comunicació clara i coherent contribueix a construir  una reputació positiva.

  5. Retenció de clients

  La comunicació efectiva amb els clients, inclòs el suport postvenda i la resposta ràpida a consultes, pot millorar la retenció de clients. Els clients aprecien la claredat i l’atenció personalitzada.

  6. Expansió internacional

  Per a empreses amb operacions internacionals, una comunicació efectiva en diferents idiomes i cultures és essencial. Un assessorament lingüístic específic en aquest àmbit pot garantir que els missatges s’adaptin adequadament a diferents mercats.

  7. Compliment normatiu

  En certs sectors és crucial que la comunicació compleixi normatives i regulacions específiques. Una auditoria lingüística pot identificar àrees en què la comunicació pugui necessitar ajustaments per satisfer els requisits legals.

  8. Prevenció de conflictes

  Una comunicació clara i transparent pot prevenir malentesos i conflictes tant interns com externs. Això és especialment important en situacions on l’ambigüitat podria donar lloc a problemes.

  9. Innovació i creativitat

  Una cultura de comunicació oberta i receptiva pot fomentar la innovació i la creativitat, ja que els empleats se senten més còmodes compartint idees i perspectives.

  10. Adaptabilitat a canvis

  En períodes de canvi organitzatiu, una comunicació efectiva és essencial per garantir que els empleats comprenguin els motius del canvi, les expectatives i com poden contribuir a l’èxit de l’empresa.

  En conclusió, millorar la comunicació i sotmetre’s a un procés d’assessorament lingüístic que inclogui una auditoria lingüística pot ser una inversió estratègica per a la vostra empresa, ja que contribueix a l’eficiència interna, enforteix les relacions amb els clients, millora la imatge de marca i promou un entorn de treball harmoniós.

  Si aposteu per fer aquest canvi en positiu, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a traduccio@teclat.com

  Correcció de textos en català: eines i recursos útils en línia

  És aquí on entra en joc la correcció de textos en català, un procés que va més enllà de la simple revisió ortogràfica. Es tracta d’assegurar-se que cada frase, cada paraula, cada accent siguin al seu lloc correcte, per aconseguir un missatge clar i comprensible.

  A Teclat reconeixem la importància d’aquesta tasca i oferim els nostres serveis especialitzats per garantir l’excel·lència lingüística dels vostres textos en català. Tanmateix, entenem que de vegades és beneficiós comptar amb eines addicionals que complementin i perfeccionin el procés de correcció.

  Per això, us volem compartir una selecció de recursos en línia que han esdevingut aliats inestimables per a qui busca optimitzar la qualitat dels seus textos en català i resoldre tota mena de dubtes que sorgeixen a l’hora d’escriure en aquesta llengua. Aquestes eines no tan sols faciliten la identificació i la correcció d’errors gramaticals i ortogràfics, sinó que també enriqueixen el contingut amb terminologia precisa i contextualitzada. Més endavant us presentarem algunes de les més destacades.

  Abans d’endinsar-nos en les eines disponibles, és crucial familiaritzar-se amb les singularitats de la correcció de textos en català. Aquesta llengua posseeix matisos gramaticals i sintàctics que la diferencien del castellà. Des de l’ús de pronoms febles fins a l’accentuació i la formació de diftongs i hiats, cada element pren rellevància. Cada coma, cada accent, cada pronom, contribueix a la fluïdesa i comprensió del missatge. Per això, disposar de recursos especialitzats esdevé imprescindible per dur a terme una correcció precisa i efectiva, que asseguri que el text ressoni amb genuïnitat i coherència.

  Peculiaritats en la correcció de textos en català: més enllà de les paraules

  La correcció de textos en català no es limita únicament a cercar errors ortogràfics o gramaticals. Va més enllà i s’endinsa en els trets lingüístics que distingeixen el català d’altres llengües romàniques. Aquestes peculiaritats requereixen un enfocament detallat i precís per assegurar que el missatge es transmeti d’una manera clara i efectiva.

  • Un dels aspectes més distintius del català és l’ús dels pronoms febles. Aquests pronoms àtons es poden col·locar abans del verb o unir-s’hi mitjançant guions o apòstrofs en certs casos. Proporcionen una concisió i fluïdesa única a la comunicació. Tanmateix, per a qui no està familiaritzat amb aquesta estructura, pot resultar desafiant identificar el lloc correcte per a cada pronom i saber com combinar-los. És aquí on la correcció especialitzada en català brilla, ja que garanteix que aquests elements es facin servir d’una manera acurada al text.
  • A més, el català presenta diferències gramaticals quant al gènere de les paraules en comparació amb el castellà. Aquestes distincions requereixen una atenció especial per evitar possibles ambigüitats o errors de concordança.
  • Així mateix, l’accentuació i la formació de diftongs i hiats poden ser àrees delicades que influeixen en la pronunciació i el significat de les paraules i que també cal tenir en compte a l’hora d’escriure en català.
  • Un altre aspecte important és l’ús de preposicions i construccions gramaticals específiques, especialment en els complements de règim verbal i locucions preposicionals o expressions idiomàtiques. Aquests elements, encara que similars al castellà en alguns casos, tenen matisos que demanen un coneixement profund del català per poder ser aplicats correctament.

  Així, comprendre les particularitats gramaticals i lingüístiques del català és essencial per dur a terme una correcció de textos completa i precisa. No es tracta tan sols d’identificar errors superficials, sinó d’endinsar-se en les singularitats que caracteritzen aquesta llengua.

  A Teclat no només ens dediquem a corregir els vostres textos, sinó també a elevar-ne la qualitat i la claredat en tots els aspectes lingüístics. Amb un coneixement profund de les particularitats del català, estem compromeses a garantir que el vostre missatge es transmeti d’una manera efectiva i precisa.

  A més, per facilitar-vos aquest procés, us presentem a continuació algunes de les eines en línia més destacades que poden ser-vos de gran ajuda en la correcció de textos en català.

  Recursos en línia útils

  • Optimot: aquesta aplicació, desenvolupada per la Generalitat de Catalunya, proporciona una plataforma eficient per verificar la gramàtica i l’ortografia del català i resoldre tota mena de dubtes lingüístics habituals en aquesta llengua.
  • Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: una inestimable font per consultar definicions i significats de paraules en català. El seu extens banc de dades és una eina essencial per a qualsevol corrector.
  • Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans: aquesta plataforma ofereix una guia completa de la gramàtica catalana, brindant explicacions detallades sobre diversos aspectes lingüístics.
  • Cercaterm del Termcat: és el recurs definitiu per a la terminologia en català. Facilita la cerca i comprensió de termes específics i d’àmbits d’especialització, i contribueix a la precisió terminològica als vostres textos.
  • ésAdir: és el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que dona resposta als dubtes més habituals de la llengua en el context dels mitjans, cosa que pot ser especialment útil per verificar l’ús contextual i cultural de l’idioma.
  • Enciclopèdia catalana: una font rica en informació sobre cultura, història i societat catalana. Pot ser valuosa per contextualitzar termes i expressions específiques als vostres textos.

  Català impecable: garantiu la qualitat dels vostres textos

  La correcció de textos en català és un pas essencial per garantir la qualitat i la precisió en la comunicació escrita. Amb el suport d’aquestes eines i recursos en línia, podreu abordar aquest procés amb confiança i eficàcia. A Teclat estem compromeses a oferir solucions integrals per a les vostres necessitats de correcció en català. No dubteu a explorar aquests recursos i perfeccionar els vostres textos en aquesta llengua. I, si voleu que us donem un cop de mà, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, serà un plaer ajudar-vos!

   

  Desbloquegeu el potencial global del vostre negoci: la importància de la traducció de pàgines web

  La traducció de pàgines web s’erigeix com una eina essencial per arribar tant a audiències globals com locals. A Teclat comprenem la importància crítica d’aquesta pràctica i l’impacte directe que té en el creixement del vostre negoci.

  La internacionalització comença amb la traducció de la vostra pàgina web

  Imagineu-vos que sou una empresa amb seu a Barcelona i teniu un producte o servei extraordinari que podria tenir un impacte a escala mundial. La pregunta és: com arribeu a aquests mercats estrangers? La resposta és simple però poderosa: mitjançant la traducció de la pàgina web.

  Aquest pas inicial és clau per obrir les portes a noves oportunitats de negoci i assegurar-vos que el vostre missatge ressoni a cada racó del planeta.

  Conquisteu la vostra audiència local

  Però la traducció de pàgines web no consisteix només a arribar a audiències globals. També és una eina summament efectiva per seduir la vostra audiència local. Per a les empreses que volen arribar a les seves comunitats en el seu propi idioma, aquesta pràctica es converteix en una peça essencial del trencaclosques de la comunicació.

  Penseu, per exemple, en una boutique de moda a Madrid que busca expandir-se a Catalunya. La traducció al català no només facilita la comunicació, sinó que també demostra un compromís genuí amb aquesta comunitat, i estableix una connexió emocional i de confiança amb els clients locals.

  Credibilitat i professionalitat: la vostra marca al món globalitzat

  La credibilitat de la vostra marca es reflecteix, en bona mesura, en la seva professionalitat. Una pàgina web traduïda professionalment no tan sols mira de comunicar de manera efectiva, sinó també de construir una imatge de marca sòlida i fiable. Els errors de traducció o gramaticals poden enviar un missatge negatiu sobre la vostra empresa i perjudicar la confiança que tant us ha costat construir.

  A Teclat comptem amb un equip de professionals lingüístics que garanteixen la precisió i coherència en cada traducció. Ens sentim orgulloses de brindar traduccions que no només són precises, sinó que també reflecteixen l’essència i el to de la vostra marca.

  SEO i la traducció de pàgines web: una estratègia guanyadora

  L’optimització de la vostra pàgina web en diferents idiomes no només augmenta la vostra visibilitat als motors de cerca, sinó que també impulsa la taxa de conversió en crear una experiència d’usuari més fluida i personalitzada.

  En adaptar frases clau i contingut rellevant per a cada mercat específic, us assegureu que aquells que busquen els vostres productes o serveis en el vostre idioma nadiu us trobin.

  Estratègies per a la traducció de pàgines web a WordPress

  En el context de la plataforma WordPress, la traducció eficient de la vostra pàgina web és crucial. Els connectors (plugins) com WPML (WordPress Multilingual Plugin) són eines poderoses que faciliten la gestió de contingut multilingüe. Aquests plugins permeten afegir i gestionar fàcilment versions traduïdes del vostre contingut, i mantenir-ne la coherència i la precisió.

  Consells per a una traducció reeixida

  A l’hora de considerar la contractació d’un servei de traducció per a la vostra pàgina web, és essencial tenir en compte alguns punts clau.

  • Idiomes objectiu: determineu els idiomes als quals voleu traduir la vostra pàgina web. Això dependrà del vostre públic objectiu i dels vostres objectius comercials.
  • Contingut per traduir: feu una llista de totes les pàgines i contingut que voleu traduir al lloc web. Això inclou el text a les pàgines principals, les publicacions del blog, les descripcions de productes, els formularis i qualsevol altre contingut rellevant.
  • Format de la pàgina web: assegureu-vos que el vostre lloc web estigui en un format que permeti la traducció. Això generalment implica utilitzar un sistema de gestió de contingut (CMS) que sigui compatible amb múltiples idiomes o proporcionar accés als fitxers d’origen perquè els traductors hi puguin treballar.
  • Glossari de termes: si el vostre lloc web utilitza termes tècnics o específics de la indústria, és útil proporcionar un glossari de termes perquè els traductors els utilitzin de manera coherent en totes les traduccions.
  • Estil i to: és important comunicar l’estil i el to que desitgeu per a les traduccions. Voleu que siguin formals o informals? Professionals o amigables? Proporcionar exemples de contingut existent o pautes específiques pot ser útil perquè la traducció reflecteixi adequadament la identitat de la vostra empresa.
  • Terminis i calendari: establiu terminis clars per al lliurament de traduccions. Tingueu en compte que la qualitat de la traducció es pot veure afectada si es donen terminis molt ajustats, així que preveieu que hi hagi prou temps per fer una feina d’alta qualitat.
  • Pressupost: definiu el pressupost per a la traducció de la pàgina web. Els costos poden variar segons l’idioma, el volum de contingut i la complexitat de la traducció, així com els serveis inclosos, com ara la revisió, la maquetació o el SEO.
  • Experiència de l’equip de traducció: escolliu un equip de traducció amb experiència en traducció web i en l’idioma objectiu.
  • Procés de revisió: assegureu-vos que hi hagi un procés de revisió i control de qualitat al vostre projecte de traducció. Això garantirà que les traduccions siguin precises i coherents.
  • SEO internacional: si el vostre lloc web depèn del trànsit orgànic dels motors de cerca, considereu l’optimització de motors de cerca (SEO) internacional en les traduccions. Això implica adaptar paraules clau i metadades per a cada idioma.

  En proporcionar aquesta informació, l’empresa de traducció estarà més ben preparada per obtenir resultats efectius i d’alta qualitat a la traducció de la vostra pàgina web. A més, la comunicació oberta i continuada és clau per assegurar un procés fluid i satisfactori.

  Solucions a mida per a la vostra expansió global

  A Teclat entenem que cada empresa és única i té necessitats específiques. Oferim solucions de traducció de pàgines web a mida, dissenyades per adaptar-se al vostre sector i públic objectiu. El nostre enfocament personalitzat garanteix que el vostre lloc web no només comuniqui, sinó que també ressoni amb la vostra audiència internacional.

  No subestimeu el poder de la traducció de pàgines web en el creixement i expansió de la vostra empresa. Tant si us adreceu a mercats globals com locals, la clau per a l’èxit rau en la comunicació efectiva. A Teclat som aquí per acompanyar-vos en aquest viatge cap a un món de possibilitats. Permeteu-nos ajudar-vos a desbloquejar el potencial global del vostre negoci mitjançant la màgia de la traducció.

   

  Serveis lingüístics: trencant barreres en la comunicació global

  En un món cada cop més globalitzat i multicultural, la comunicació efectiva és essencial per a l’èxit empresarial. Les empreses que operen a escala internacional s’enfronten a desafiaments lingüístics i culturals que poden obstaculitzar-ne l’expansió i el creixement. És aquí on entren en joc els serveis lingüístics, un conjunt de solucions especialitzades dissenyades per ajudar les organitzacions a superar aquestes barreres i assolir audiències globals d’una manera eficient i precisa.

  Les empreses o organitzacions que es beneficien d’aquests serveis són diverses i inclouen empreses de comerç electrònic que volen expandir-se a nous mercats, organitzacions sense ànim de lucre que busquen sensibilitzar audiències multilingües, empreses de tecnologia que han de traduir els seus productes i aplicacions per arribar a usuaris internacionals, i, en general, qualsevol empresa que valori la importància d’una comunicació efectiva en idiomes i cultures diferents.

  Els serveis lingüístics més adequats per al vostre negoci

  A continuació, us descrivim els serveis lingüístics més comuns que oferim les empreses de l’àmbit lingüístic i us detallem el tipus de negocis als quals es poden adreçar:

  Traducció

  La traducció és un dels pilars fonamentals dels serveis lingüístics. Consisteix a traslladar contingut escrit d’un idioma a un altre sense perdre’n el significat ni l’estil. Des de la traducció de documents legals i tècnics fins a l’adaptació de llocs web i de materials de màrqueting, aquest servei permet que les empreses es connectin amb clients de cultures i regions diferents. Un altre servei és el de la traducció jurada, que és essencial per a documents oficials i legals, ja que en garanteix la validesa i precisió. Per saber més sobre la traducció jurada, llegeix aquest article al nostre blog.

  Interpretació

  Quan la comunicació en temps real és crucial, hi entra en joc la interpretació. Aquest servei implica traduir de manera oral i fluida durant reunions, conferències, esdeveniments i negociacions. La interpretació simultània és ideal per a esdeveniments amb una gran audiència, mentre que la consecutiva s’adapta millor a reunions més íntimes. Comptar amb intèrprets professionals facilita la comunicació fluida entre socis comercials de països i cultures diferents. Si voleu tenir informació detallada sobre aquest servei, podeu llegir aquí el nostre article sobre els tipus d’interpretació.

  Localització

  Per expandir-se a nous mercats, les empreses han de tenir en compte les diferències culturals i lingüístiques de cada regió. Aquí és on la localització desenvolupa un paper clau. Aquest servei implica adaptar productes, serveis i continguts per satisfer les preferències locals i les expectatives del públic objectiu. Des d’ajustar el contingut d’una aplicació mòbil fins a modificar les referències culturals en campanyes de màrqueting, la localització garanteix que les empreses transmetin el missatge adequat a cada audiència.

  Correcció i revisió de textos

  La imatge d’una empresa es veu afectada directament per errors gramaticals o imprecisions en el contingut. La correcció i la revisió de textos assegura que els materials escrits siguin coherents i precisos i no continguin errors. Aquest servei és essencial per a blogs, informes, comunicats de premsa, llibres i qualsevol tipus de contingut escrit que vulgui transmetre una imatge professional i acurada.

  Transcripció

  Quan cal tenir una versió escrita d’un contingut audiovisual, la transcripció és la solució perfecta. Convertir fitxers d’àudio o vídeo en text permet que el contingut sigui més accessible i facilita la creació de resums o actes de reunions. És una eina valuosa per a empreses que necessiten mantenir un registre escrit d’esdeveniments, discursos, sessions de capacitació i molt més.

  Relatoria

  A més de la transcripció, també oferim el servei de relatoria, especialment útil per a esdeveniments i conferències. Un relator professional pren notes en temps real, resumeix la informació clau i la transforma en un text coherent i llest per a la difusió. Això facilita la creació de materials posteriors i assegura que les idees compartides a l’esdeveniment arribin a una audiència més àmplia.

  Subtitulació i doblatge

  La creació i traducció de subtítols, la seva codificació de temps i la incrustació al document audiovisual (pel·lícules, documentals, anuncis, etc.), així com la traducció per al doblatge d’aquests mateixos formats són altres dels serveis lingüístics que posem al vostre abast en l’àmbit audiovisual. També la subtitulació en temps real, especialment útil per a conferències i esdeveniments en viu, que millora l’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva.

  Serveis de veu i enregistrament

  Per a projectes que requereixen una veu professional, els serveis de veu i enregistrament són essencials. Des d’anuncis publicitaris fins a audiollibres i sistemes de resposta de veu interactiva (IVR), comptar amb experts locutors en diferents idiomes i tons ofereix una qualitat excepcional al contingut d’àudio.

  Consultoria lingüística i cultural

  En últim lloc, però no per això menys important, la consultoria lingüística i cultural és un servei imprescindible per a empreses que volen establir una comunicació efectiva a escala global. Els consultors lingüístics ofereixen consells valuosos per adaptar el to i el llenguatge segons el públic objectiu i garanteixen la coherència en la comunicació interna i externa. També s’enfoquen en l’adaptació de contingut culturalment rellevant per evitar malentesos i ofenses involuntàries. Amb una sensibilitat cultural adequada, aquest servei contribueix a una comunicació global amb èxit.

  Traçant ponts globals: els nostres serveis lingüístics a la vostra disposició

  Com veieu, els serveis lingüístics són una eina indispensable perquè les empreses superin les barreres de la comunicació global i es connectin amb audiències internacionals.

  Des de la traducció i la interpretació fins a la localització i consultoria lingüística, aquestes solucions personalitzades garanteixen que el missatge d’una empresa es transmeti amb precisió i eficàcia en idiomes i cultures diferents.

  A Teclat disposem d’una àmplia experiència i un equip d’experts en el camp dels serveis lingüístics, i oferim la màxima qualitat i atenció personalitzada a cada client. Si voleu millorar la comunicació multilingüe de la vostra empresa, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Serà un plaer ajudar-vos a portar el vostre negoci a nous horitzons!

   

  Guia de correcció de textos en català. Tot el que us cal saber

  En aquest article us presentem una guia de correcció de textos en català, amb consells i recomanacions perquè pugueu millorar l’ortografia, la gramàtica i l’estil dels vostres escrits i causar una gran impressió en els vostres lectors.

  La correcció de textos és una habilitat fonamental que tota persona que escrigui en català hauria de dominar, tant per a la vida personal com per a la professional. La bona ortografia i la gramàtica són elements essencials per demostrar un bon coneixement de la llengua i una capacitat de comunicació efectiva. Per això, en aquesta guia us ensenyarem tot el que us cal saber sobre la correcció de textos en català, per ajudar-vos a .

  Per què és important la correcció de textos en català?

  La correcció de textos en català té un paper crucial a l’hora de garantir la comprensió del missatge que es vol transmetre quan s’escriuen textos en aquesta llengua. A més, una bona ortografia i gramàtica reflecteixen respecte cap als lectors i demostren professionalitat. Els errors ortogràfics poden provocar males interpretacions i confusions i disminueixen la credibilitat de l’autor.

  Com es fa la correcció de textos en català?

  La correcció de textos en català es fa en diversos nivells. El primer és la correcció ortogràfica, que consisteix en la revisió minuciosa de les paraules i l’escriptura correcta. En aquest nivell es revisen aspectes com els accents, els signes de puntuació, les majúscules i minúscules, entre d’altres.

  El segon nivell és la correcció gramatical, que s’enfoca a revisar la concordança entre el subjecte i el verb, els pronoms, els adjectius i altres elements que conformen l’estructura de les frases.

  Finalment, el tercer nivell és la correcció d’estil, que se centra en la coherència del text i la capacitat de comunicació efectiva. En aquest nivell es revisen aspectes com l’organització del text, el to i la claredat del missatge.

  Errors comuns en català

  A continuació detallem alguns dels errors més freqüents dels textos en català, segons cada nivell de correcció, als quals heu de parar atenció si voleu redactar textos correctament.

  Errors d’ortografia

  • Omissió o excés d’accents
  • Confusió entre lletres (b/v, ss/ç)
  • Ús incorrecte de la lletra «h»
  • Errors de puntuació

  Errors de gramàtica

  • Manca de concordança (subjecte/verb, substantius/adjectius)
  • Ús incorrecte de pronoms febles
  • Ús incorrecte de temps verbals
  • Errors en l’ús de preposicions

  Errors d’estil

  • Repetició innecessària de paraules
  • Frases massa llargues o confuses
  • Ús excessiu d’adjectius o adverbis
  • Manca de coherència i connexió entre idees
  • Ús inapropiat de termes tècnics o argot

  Consells i recomanacions per a la correcció de textos en català

  A més de parar atenció als errors més habituals, us oferim alguns consells i recomanacions perquè pugueu corregir els vostres textos i obtenir els millors resultats:

  1. Preneu-vos temps: no feu la correcció de manera precipitada. Dediqueu el temps que considereu necessari a revisar detalladament el text i corregir-ne els possibles errors. Si podeu, deixeu-lo «reposar» i torneu-lo a revisar al cap d’una estona.
  2. Utilitzeu eines de correcció: aprofiteu les eines de correcció ortogràfica i gramatical disponibles, com ara correctors en línia. Procureu no dependre’n exclusivament, ja que poden passar per alt alguns errors.
  3. Llegiu el text en veu alta: llegir en veu alta us ajudarà a identificar errors de fluïdesa, estructura i coherència al text. Podeu utilitzar els sistemes de lectura en veu alta incorporats a alguns processadors de text. Pareu atenció a frases confuses, repeticions innecessàries o problemes de manca de connexió entre idees.
  4. Reviseu la puntuació: feu servir correctament els signes de puntuació com ara comes, punts, punt i coma, signes d’admiració i exclamació, etc. Verifiqueu que cada frase tingui una puntuació adequada i que els paràgrafs estiguin ben estructurats.
  5. Comproveu la coherència i la claredat: assegureu-vos que les idees del text siguin coherents i es presentin d’una manera clara. Verifiqueu que hi hagi una seqüència lògica en l’exposició de la informació i que les transicions entre paràgrafs siguin suaus.
  6. Pareu atenció a la gramàtica i la sintaxi: comproveu que els subjectes i els verbs concordin, que els pronoms siguin adequats i que no hi hagi errors de concordança de gènere i nombre entre noms i adjectius, per exemple. Reviseu també l’estructura de les oracions i eviteu construccions massa complexes o ambigües.
  7. Corregiu l’ortografia i l’accentuació: assegureu-vos que totes les paraules estiguin escrites correctament i que els accents estiguin col·locats on correspon. Fixeu-vos especialment en les paraules amb accentuació irregular i en aquelles que solen generar confusió, com les que porten accent diacrític.
  8. Consulteu fonts de referència: si teniu dubtes sobre alguna regla gramatical, ortogràfica o d’estil, consulteu fonts de referència fiables, com ara diccionaris, gramàtiques o guies d’estil. Això us ajudarà a resoldre qualsevol dubte i a prendre decisions encertades durant la correcció.
  9. Demaneu una segona opinió: sempre és útil comptar amb una altra persona perquè us revisi la feina. Demaneu a algú de confiança que llegeixi el text corregit per detectar possibles errors que hàgiu passat per alt.
  10. Recordeu que la correcció de textos és un procés minuciós que requereix paciència i atenció. Seguint aquestes recomanacions, podreu millorar la qualitat dels vostres escrits i assegurar-vos de transmetre les vostres idees d’una manera clara i precisa.

  Esperem que aquesta guia us hagi estat útil i que us ajudi a millorar les vostres habilitats d’escriptura i correcció de textos en català. No oblideu que la pràctica és fonamental per millorar i que sempre podeu recórrer a eines i experts en correcció de textos per garantir que els vostres escrits siguin impecables.

  A Teclat oferim serveis de correcció de textos en català i altres idiomes. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i millorar la qualitat dels vostres escrits.

  No espereu més i comenceu a millorar les vostres habilitats d’escriptura i de correcció de textos en català avui mateix!