Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Coneixes la diferència entre la traducció jurídica i la traducció jurada?

  El primer que caldria esmentar és la diferència entre traducció jurídica i traducció jurada. Som-hi?

  Traducció jurídica o traducció legal

  Les traduccions jurídiques són traduccions especialitzades i fan referència al camp legal o jurídic, o judicial. S’apliquen a documents oficials o privats de caràcter legal i es caracteritzen per la seva complexitat, perquè els documents amb què treballem, generalment, han estat redactats per professionals del dret; per tant, els traductors o traductores jurídics han de reflectir en un altre idioma, a més de les paraules, els conceptes dels quals es desprenen efectes legals per a dues o més parts.

  Atès que la traducció jurídica implica un llenguatge altament tècnic, els professionals de la traducció jurídica han d’estar completament familiaritzats amb la terminologia legal, tant en els idiomes d’origen com en els de destí, i també amb els sistemes jurídics corresponents.

  Les traduccions jurídiques més sol·licitades

  Qualsevol document redactat per un expert en dret, siguin funcionaris o funcionàries públics, advocats, jutges o assessors legals, així com tota mena de documents financers, són susceptibles de ser traduïts per un traductor jurídic professional.

  Perquè us en feu una idea, aquests en són alguns exemples:

  • Contractes de compravenda i arrendament

  • Acords de confidencialitat

  • Polítiques de privacitat

  • Condicionats de pòlisses

  • Escriptures de constitució

  • Actes i poders notarials

  • Procediments arbitrals

  • Demandes i sentències judicials

  • Informes pericials

  • Testaments i fideïcomisos

  • Textos legislatius (lleis, decrets, etc.)

  En general, podríem dir que tot text legal o financer que suposi la creació de drets o obligacions per a una determinada part que hagi d’estar en una llengua estrangera és susceptible d’una traducció jurídica.

  Traducció jurada

  La traducció jurada és tota traducció —sigui jurídica o d’una altra especialització— que ha estat certificada per un traductor/a habilitat/ada per instàncies oficials. Per tant, la traducció jurada té un caràcter oficial, ja que el traductor jurat està revestit de les facultats que atorga l’òrgan o institució habilitant (en el cas d’Espanya, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que delega competències a Catalunya en la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat).

  Aquesta traducció no representa cap especificitat, des del punt de vista tècnic, però té la particularitat que ha de dur el segell, la signatura i la certificació del traductor o traductora jurats, que li atorguen validesa legal. Sense aquests elements, la traducció no es podrà considerar jurada, ja que és amb el segell, la signatura i el certificat que el traductor o la traductora jurada donen fe que la traducció és completa i fidel al document original redactat en una altra llengua.

  Potser us pregunteu per què és necessari, aquest tipus de traducció, oi? Doncs és un requeriment imprescindible per a determinats tràmits o gestions amb instàncies oficials, que especifiquen que la traducció dels documents que s’hi presentin ha d’estar jurada per un traductor jurat (també anomenat, en alguns països, oficial o certificat).

  Les traduccions jurades poden ser de moltes menes i els demandants d’aquest tipus de traduccions són el públic general, quan han de presentar documentació davant d’administracions públiques o organismes estrangers.

  Algunes de les traduccions jurades més comunes que duem a terme són de títols acadèmics, per poder-los homologar davant d’universitats o centres escolars estrangers, de certificats mèdics o d’ingressos per poder sol·licitar ajudes públiques, o certificats del registre mercantil, per poder constituir una empresa, entre d’altres.

  Un altre àmbit on cal la presència d’un traductor-intèrpret jurat és en processos judicials, en actes davant notari, en cerimònies matrimonials, o qualsevol altre acte de caràcter oficial en el qual intervinguin persones que no parlen l’idioma en què es desenvolupa l’acte i el que diuen hagi de tenir validesa legal. En aquest cas, parlarem d’interpretacions jurades.

  Traductors jurídics versus traductors jurats

  El rigor que implica una traducció jurídica obliga el traductor jurídic a dominar les tècniques de traducció consistents en la transposició de diferents institucions pròpies del sistema jurídic del text de destí, així com conèixer la cultura jurídica del receptor del producte final de la traducció.

  Els traductors jurídics, doncs, han invertit molt en la seva formació i dediquen molt de temps a actualitzar-se i és per això que les traduccions jurídiques tenen un cost més elevat que les traduccions no especialitzades.

  Per exercir de traductor jurídic no cal haver superat cap examen oficial, però, com dèiem, cal tenir un coneixement dels termes del món del dret i molts dels nostres traductors jurídics tenen també formació legal.

  En canvi, els traductors jurats sí que són professionals certificats a través d’un examen oficial amb convocatòria periòdica al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el qual els concedeix el títol de traductor-intèrpret jurat. En aquestes convocatòries s’examinen totes les persones que volen obtenir el títol de traductor jurat o traductora jurada cap i des del castellà. Les proves són molt exigents i sovint molts traductors que s’hi presenten ho han de fer en diverses convocatòries fins que aproven.

  La superació d’aquestes proves habilita per exercir la traducció i la interpretació jurades, tot i que està previst que aviat hi hagi proves separades per a la traducció i per a la interpretació perquè, com ja sabeu, les dues professions no són el mateix.

  En cas que es vulgui aconseguir el títol cap i des del català, les proves les organitza la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, que és també qui coordina el registre de traductors i intèrprets jurats en català i proporciona les habilitacions corresponents.

  El traductor jurat té la facultat de certificar que el text d’arribada es correspon al text d’origen. No és ni un funcionari públic ni té una plaça oficial; es tracta d’un professional independent que exerceix la professió com a autònom o dins d’una empresa.

  En aquest sentit, només caldria matisar que, tot i que els textos de traducció jurada no són de naturalesa jurídica, sí que és necessari que el traductor jurat tingui coneixements sobre traducció jurídica i és per aquest motiu que les proves habilitants solen ser de textos majoritàriament jurídics. Per tot això, la traducció jurada també té un preu més elevat que la traducció ordinària.

  I fins aquí algunes de les diferències entre la traducció jurídica i la traducció jurada. Esperem que l’article hagi estat d’ajuda per aclarir alguns conceptes.

  Si necessiteu una traducció jurídica o jurada, a Teclat estarem encantades d’assessorar-vos. Contacteu amb nosaltres perquè us puguem enviar un pressupost, sense compromís, al més aviat possible.

   

  La transcripció i subtitulació en directe

  Però també hi ha un altre tipus de subtitulació, que és la que s’acostuma a utilitzar en conferències, formacions, seminaris en línia i altres actes, perquè puguin ser seguides també llegint les intervencions, no tan sols escoltant-les.

  En aquest cas, parlem de transcripció i subtitulació en directe, que és una tècnica que consisteix a transcriure de manera simultània el que diu un orador i que el text transcrit aparegui en una pantalla en forma de subtítols.

  El transcriptor o transcriptora professional és la persona que s’encarrega de dur a terme aquesta tasca, i sovint treballa en parella per poder anar fent torns, especialment en esdeveniments de molta durada i on el flux d’informació és ràpid i constant.

  Si els subtítols han d’aparèixer en un idioma diferent del de l’orador a fi que siguin comprensibles per a la majoria de l’audiència, aleshores també cal la figura d’un o una intèrpret que tradueixi per a qui transcriu.

  La transcripció i subtitulació en directe és, doncs, una tècnica que, de la mateixa manera que ho fa la interpretació simultània, permet la comunicació multilingüe en molts esdeveniments de naturaleses diverses.

  Subtitulació en directe versus transcripció en directe

  Hem parlat de la transcripció i subtitulació en directe, però, de fet, hi ha una altra tècnica una mica diferent que es coneix també com a subtitulació en directe, tot i que de vegades es confonen les dues tècniques.

  En la subtitulació en directe, els textos que apareixen en pantalla estan prèviament preparats pel professional que subtitula; així, quan l’orador parla, el subtitulador o subtituladora ha d’estar molt pendent del ritme del seu discurs per tal d’anar llançant els subtítols, de manera que apareguin simultàniament.

  En canvi, en la transcripció en directe o simultània, quan l’orador parla, qui transcriu ho fa en directe, exactament en el mateix moment en què es desenvolupa el discurs; en aquest cas no hi ha possibilitat d’antelació i, evidentment, la dificultat és més gran. El resultat també és diferent.

  Poder conèixer el text per avançat permet prendre’s el temps per afinar més l’estructura de les frases, acotar-ne la llargària i produir un text escrit una mica menys literal i més elaborat. En el cas que es tracti de transcripció multilingüe, el fet de disposar prèviament del text traduït evita el petit retard que es pot percebre si el discurs s’ha d’interpretar abans de subtitular.

  Una cosa que les persones que no es dediquen a aquest sector no solen saber és que, quan hi ha un acte en què intervé més d’una llengua i el discurs es transcriu, els i les professionals de la transcripció i la interpretació treballen braç a braç en una zona una mica aïllada de la sala on té lloc l’esdeveniment, si l’espai ho permet; a més, l’intèrpret ho fa normalment dins una cabina.

  En aquest escenari, la persona que transcriu en directe no escolta l’orador directament, sinó l’intèrpret, que és qui escolta el so directe de sala. Això és així perquè si el transcriptor o transcriptora escoltés el so de sala, juntament amb la veu de l’intèrpret, sentiria tant de soroll i interferències que segurament perdria la concentració i li seria molt difícil fer la seva feina.

  Així, en un esdeveniment multilingüe la cadena seria la següent: un orador parla, un intèrpret interpreta simultàniament el que diu l’orador (normalment dins una cabina) i un transcriptor transcriu el que l’intèrpret diu, que es converteix en subtítols en l’idioma d’arribada per al públic de l’esdeveniment.

  La inclusió lingüística gràcies a la transcripció i la subtitulació en directe

  Unes ratlles més amunt hem apuntat que la subtitulació en directe és una de les eines que facilita i garanteix la comunicació en esdeveniments on oradors i públic parlen i entenen llengües diferents. Per tant, és alhora un recurs que fomenta la inclusió de diversos idiomes en actes on un dels objectius principals és la transmissió de coneixement.

  I és per això que no ens sembla agosarat afirmar que, tant la subtitulació com la transcripció en directe, a més de la interpretació simultània —i, per descomptat, la traducció escrita—, són alhora recursos per a la democratització del coneixement, perquè aquest estigui a l’abast de tothom, independentment de si parla més d’una llengua o no.

  Tot i això, en aquest sentit encara queda força feina a fer. Habitualment, les llengües de treball i oficials en esdeveniments multilingües solen ser (almenys a casa nostra) el català, el castellà, l’anglès i el francès, malgrat que no sempre amb la mateixa representació. Tant de bo aquestes tècniques amb les quals comptem els i les professionals de la llengua contribueixin a la inclusió de llengües més minoritàries en grans esdeveniments.

  La subtitulació, una eina d’accessibilitat

  A més d’una forma d’inclusió lingüística, la subtitulació és la mesura d’accessibilitat universal per a tot el col·lectiu de persones amb discapacitat i pèrdua auditiva.

  Si no tenim sordesa, hipoacúsia o discapacitat auditiva, tal vegada no hem pensat mai en aquest servei que, avui dia, podem trobar present a tota mena d’actes i esdeveniments públics.

  I és que qui pateix deficiències auditives, malgrat portar audiòfons o implants coclears, necessita suports per accedir a tota la informació de qualsevol acte al qual assisteixi.

  Així, la subtitulació en directe o simultània compta amb el valor afegit que és una eina imprescindible per a la inclusió d’aquest col·lectiu.

  El repte de l’ofici de transcriure i subtitular

  Com us podeu imaginar, el repte de subtitular i transcriure de manera simultània qualsevol discurs és gran.

  No només cal conèixer la tècnica de la transcripció i el funcionament del programa de subtitulació, sinó que també cal tenir altres habilitats com la rapidesa en l’escriptura, la concentració, la capacitat de síntesi i la de reacció si en algun moment la tecnologia falla, entre altres. Així mateix, és important aprendre a coordinar-se bé amb el company o companya que també transcriu, ja que, com hem dit anteriorment, igual que els i les intèrprets, les persones que es dediquen a la transcripció i la subtitulació en directe solen treballar en tàndem per poder-se anar alternant i fent petits descansos necessaris en una feina de tanta intensitat.

  A Teclat us oferim aquests dos nous serveis, la subtitulació en directe i la transcripció en directe per a les vostres videoconferències, actes, formacions i esdeveniments presencials o en streaming.

  Així, el vostre missatge arribarà a un públic més ampli i a totes les persones amb pèrdua auditiva. Tant si són a casa seva com si assisteixen a l’esdeveniment de manera presencial, tindreu la seguretat que el vostre missatge arribarà a tothom.

  Si voleu que en parlem, escriviu-nos a traduccio@teclat.com i us n’explicarem tots els detalls!

  Saps què és la interpretació?

  I, tot i que la nostra feina té un punt creatiu i molt polifacètic, diríem que no ens dediquem a la dramatúrgia, precisament.

  Després de més de trenta anys dedicant-nos a aquest sector, sabem que moltes persones es pregunten què és, exactament, la interpretació. Així que avui que ens estrenem amb el primer article del blog, aprofitarem per fer-vos-en cinc cèntims.

  Què és la interpretació?

  El verb «interpretar» ve del llatí interpratari, que significa ‘explicar’, ‘elucidar’, ‘traduir’, ‘exposar’, i la interpretació és l’activitat de mediació oral o en llengua de signes que permet la comunicació entre usuaris de llengües diferents. Consisteix a traslladar un discurs d’una llengua de partida a una llengua d’arribada, sigui oralment o usant la llengua de signes, de tal manera que el discurs produït per l’intèrpret sigui equivalent al discurs original.

  Per tant, com a intèrprets tenim els coneixements, les habilitats, les destreses i les actituds necessàries per transmetre qualsevol text produït en una llengua amb els mitjans d’una altra llengua.

  A més, cal tenir en compte que els i les professionals de la traducció i la interpretació duem a terme aquests actes de comunicació en un context social amb una finalitat molt determinada, que pot ser semblant a la del text original (per exemple, quan interpretem el discurs d’un orador en un congrés científic), però també diferent (com ara quan fem la traducció d’un llibre antic). Això implica que hem de saber reconèixer tots els elements que intervenen en aquest procés i totes les característiques del text o intervenció oral que traduïm per poder-ne trobar l’equivalent més idoni.

  El context cultural de partida i d’arribada en són exemples clars: si en anglès o castellà, per exemple, s’explica un acudit o es fa servir un refrany o una expressió idiomàtica pròpia, en català caldrà buscar un equivalent funcional, no literal, que per als lectors o receptors en aquesta llengua tingui sentit.

  Actualment, es denomina intèrpret la persona que porta a terme la interpretació entre llengües, és a dir, la persona que transmet oralment en la llengua d’arribada el missatge del discurs emès en la llengua de partida, tenint en compte aspectes com el registre, el to, la informació implícita, les emocions, etc., ja sigui en el mateix moment en què l’orador original està emetent el discurs (simultàniament) o quan una de les parts acaba la seva intervenció (consecutivament).

  Precisament aquests són els dos tipus d’interpretació més usuals: la simultània, que és la que acostumem a veure als congressos i en què els assistents han de fer servir uns receptors amb auriculars per escoltar la ponència en el seu idioma; i la consecutiva, que s’utilitza, per exemple, a les rodes o comunicats de premsa i on l’intèrpret i la persona que fa el discurs es van intercalant per fer explicació i traducció, i els assistents no necessiten receptors.

  La interpretació, una professió nova?

  Si bé podria semblar que l’ofici d’intèrpret és força actual, l’etimologia del mot ens desvela que es remunta als temps en què era necessària una figura per fer fluir la comunicació inter («entre») partes («parts»). Els estudis etimològics no coincideixen tant en el significat de partes però sí en la importància de l’arrel llatina d’interpres, que significa ‘mediador’, ‘missatger’, ‘algú que explica’…

  A més, aquesta professió ja està documentada al tercer mil·lenni abans de Crist, a l’època dels egipcis. Des d’aleshores, els traductors o traductores i intèrprets han tingut un paper molt important en el desenvolupament del món: van ser imprescindibles en els intercanvis comercials, a les guerres, en la difusió de la cultura i el pensament i en el desenvolupament de la ciència i la tecnologia, entre d’altres.

  Així, quan penseu en els faraons conquerint altres territoris: com us imagineu que s’entenien? Doncs a través de la feina de l’intèrpret. I si us fixeu en el món de les idees, com us penseu que ens arribaven les teories d’Aristòtil o Galè, a l’edat mitjana? Doncs mitjançant les traduccions de l’Escola de Traductors de Toledo, entre altres. De fet, la presència d’un o una intèrpret sempre ha estat imprescindible en la comunicació de la humanitat. Des d’abans de Crist fins a l’actualitat.

  Avui dia, la feina dels i les professionals de la interpretació ha ampliat horitzons i s’ha hagut d’adaptar a les noves demandes que el salt tecnològic del segle xxi ha implicat. A més, arran de la pandèmia dels dos darrers anys, els professionals de la llengua hem hagut de fer un esforç d’adaptació gegantí per poder continuar oferint els nostres serveis (i guanyant-nos la vida, és clar) de manera remota durant els mesos en què els esdeveniments presencials no han estat possibles.

  Per sort, les plataformes virtuals de reunions han estat una eina a favor nostre. Per exemple, a Teclat, ara fa un any vam haver de transformar un congrés on col·laboràvem com a intèrprets des de feia dinou anys de manera presencial en un esdeveniment virtual, amb interpretació simultània remota. El resultat va ser tot un èxit, en part gràcies a la tecnologia, però sobretot gràcies a la flexibilitat i la capacitat d’adaptació dels nostres intèrprets professionals.

  I tu? Creus que la interpretació et podria ajudar a relacionar-te amb els teus clients? Necessites organitzar un esdeveniment amb ponents o públics que parlen idiomes diferents? Si és així, posa’t en contacte amb nosaltres perquè t’assessorem.

  Per a més informació sobre el nostre servei d’interpretació, pots consultar aquest enllaç.