Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Serveis de subtitulació: accessibilitat i nous horitzons lingüístics

  En aquest article explorarem detalladament els secrets dels serveis de subtitulació, sabrem qui es pot beneficiar d’aquests serveis i com treballen els professionals per proporcionar solucions efectives que van més enllà de les fronteres lingüístiques. Des de l’adaptació cultural fins a l’atenció meticulosa, passant per la sincronització, descobrirem com aquests serveis són claus per desbloquejar nous horitzons de comunicació en un món cada cop més interconnectat.

  Què implica la subtitulació i com impacta en la comunicació audiovisual?

  Els serveis de subtitulació impacten en l’experiència audiovisual, ja que integren text escrit a la part inferior d’un vídeo i permeten als espectadors llegir una transcripció precisa del que s’està expressant. Tot i que el benefici inicial es vincula estretament amb l’accessibilitat per a persones amb discapacitats auditives, el seu abast s’estén molt més enllà, ja que els subtítols s’han erigit en un component crucial per superar les barreres lingüístiques i assolir audiències diverses.

  La versatilitat dels serveis de subtitulació es reflecteix en la possibilitat de proporcionar-los en el mateix idioma que es parla al vídeo, que s’anomena «subtitulació intralingüística», o en un altre idioma diferent, que es coneix com a «subtitulació interlingüística».

  Aquesta dualitat lingüística no tan sols millora l’accessibilitat, sinó que també obre les portes a la globalització de continguts perquè el missatge transcendeixi les fronteres idiomàtiques i connecti amb audiències multiculturals de manera efectiva. Des de drames internacionals fins a conferències empresarials, passant pel seu ús a les xarxes socials, la subtitulació esdevé un pont que uneix les diversitats lingüístiques en el panorama de la comunicació audiovisual contemporània.

  Qui podria necessitar serveis de subtitulació?

  1. Empreses multinacionals

  • Les empreses multinacionals, en operar en un entorn global, es beneficien de manera considerable d’utilitzar serveis de subtitulació. La creació de contingut multimèdia, com ara vídeos promocionals o de capacitació, es torna més efectiva en incorporar subtítols. Aquests no només permeten que el missatge arribi a audiències que parlen diferents idiomes sinó que també milloren la comprensió en proporcionar una referència visual i auditiva. La subtitulació esdevé així una eina essencial per garantir que el contingut empresarial ressoni d’una manera efectiva en contextos culturals diversos.

  2. Plataformes de streaming

  • Amb l’auge de les plataformes de transmissió de vídeo, la subtitulació esdevé essencial per a l’expansió global de l’entreteniment. Les pel·lícules i les sèries de televisió, en incorporar subtítols, poden transcendir les barreres idiomàtiques i arribar a una base d’espectadors molt més àmplia. Això no només facilita la internacionalització de continguts, sinó que també millora l’experiència de l’usuari, ja que ofereix opcions de visualització personalitzades. La subtitulació es converteix, doncs, en un facilitador clau per a la diversitat cultural i lingüística en el món de l’entreteniment digital.

  3. Empreses d’educació en línia

  • Amb el creixement exponencial de l’educació en línia, els serveis de subtitulació són essencials per garantir l’accessibilitat de contingut educatiu a estudiants de països i nivells de competència lingüística diferents. La subtitulació no tan sols facilita la comprensió de lliçons i materials didàctics, sinó que també permet a les plataformes educatives arribar a una audiència global. En abordar les variacions lingüístiques i culturals, la subtitulació es converteix en una eina inclusiva que elimina barreres en l’aprenentatge a distància.

  4. Conferències i esdeveniments empresarials

  • Els esdeveniments empresarials, conferències i seminaris que es transmeten en línia obtenen beneficis significatius si incorporen serveis de subtitulació. Aquest enfocament facilita la participació de persones que parlen diferents idiomes i alhora millora l’experiència per a aquelles amb discapacitats auditives. En proporcionar un accés més ampli al contingut, la subtitulació contribueix a la difusió efectiva de coneixements i a la participació activa en esdeveniments empresarials.

  5. Empreses en xarxes socials

  • En l’àmbit de les xarxes socials, on l’atenció és breu i la comunicació visual és clau, la subtitulació es presenta com una eina essencial. Els vídeos promocionals i de màrqueting d’empreses que incorporen subtítols copsen l’atenció dels usuaris d’una manera immediata, fins i tot quan el so està desactivat per defecte. Aquest enfocament optimitza la participació de l’espectador i facilita la viralització del contingut, ja que la informació és fàcilment comprensible fins i tot mentre es desplacen pels seus feeds.

  6. Organitzacions sense ànim de lucre

  • Les organitzacions sense ànim de lucre, que busquen difondre missatges importants i mobilitzar suport a escala global, troben en la subtitulació una eina essencial. En incorporar subtítols als seus vídeos, garanteixen que els missatges arribin a audiències diverses i transcendeixen les barreres idiomàtiques i culturals. Aquest enfocament no només millora la comprensió, sinó que també enforteix la connexió emocional amb la seva audiència i impulsa la consciència i la participació en les causes.

  Beneficis de la subtitulació per a empreses

  1. Abast global

  • La subtitulació amplia l’abast dels missatges, cosa que permet a les empreses arribar a audiències d’arreu del món. Això és especialment valuós en un entorn empresarial globalitzat on la diversitat lingüística és la norma.

  2. Inclusivitat i accessibilitat

  • En proporcionar subtítols, les empreses demostren un compromís amb la inclusivitat i l’accessibilitat. Això millora l’experiència de l’usuari i, a més, també pot contribuir positivament a la imatge de la marca.

  3. Compliment normatiu

  • En alguns llocs, la inclusió de subtítols pot ser un requisit legal per complir normatives d’accessibilitat. En adoptar serveis de subtitulació, les empreses garanteixen el compliment de les regulacions vigents.

  4. Retenció d’audiència

  • Els vídeos amb subtítols són més propensos a retenir l’atenció dels espectadors. Això és especialment important en el món digital actual, on la captació ràpida de l’atenció és crucial.

  Com treballen els professionals de la subtitulació?

  Els professionals de la subtitulació tenen un paper fonamental en la creació de contingut accessible i multilingüe. El seu procés de treball inclou:

  1. Transcripció

  • El primer pas implica la transcripció precisa del contingut parlat al vídeo. Això es fa mitjançant escolta i escriptura, capturant cada paraula i pausa de manera meticulosa. Actualment, hi ha programes i aplicacions que permeten fer aquesta tasca d’una manera més ràpida i eficient.

  2. Adaptació lingüística

  • En cas de subtitulació interlingüística, els professionals tradueixen la transcripció a l’idioma desitjat i s’asseguren que l’essència del missatge es mantingui intacta.

  3. Sincronització

  • Els subtítols s’han de sincronitzar amb el contingut visual per garantir una experiència fluida. Això implica determinar el moment precís en què apareixerà cada subtítol.

  4. Revisió de qualitat

  • Abans del lliurament final, els professionals revisen minuciosament els subtítols per garantir la precisió, la coherència i la fluïdesa. Aquest pas és crucial per mantenir la integritat del missatge.

  La importància de la subtitulació en la comunicació global

  En resum, els serveis de subtitulació són una eina essencial per a les empreses que busquen assolir audiències globals i garantir l’accessibilitat del contingut.

  Des d’empreses multinacionals fins a plataformes de transmissió i educació en línia, la subtitulació ha esdevingut un element clau en l’estratègia de comunicació de diverses organitzacions.

  En adoptar aquests serveis, les empreses no només compleixen les expectatives del mercat global, sinó que també demostren un compromís amb la inclusivitat i l’accessibilitat, factors cada cop més importants en l’era digital actual.

  Descobriu com Teclat pot potenciar la vostra comunicació global amb serveis de subtitulació d’alta qualitat. Feu que el vostre contingut sigui accessible per a tothom!

  Els serveis de traducció per a reunions i formacions en empreses

  En aquest article us expliquem en quins contextos és recomanable o fins i tot imprescindible comptar amb serveis de traducció per a reunions i formacions en empreses i obtindreu valuosos consells per a l’organització d’esdeveniments multilingües exitosos que garantiran una comunicació altament efectiva.

  Quan hauria de contractar un servei extern de traducció?

  La necessitat de serveis de traducció per a reunions o formacions internes sorgeix en qualsevol context empresarial on la diversitat lingüística sigui un factor significatiu. Aquests en són alguns exemples:

  • Empreses multinacionals: en empreses amb presència en diversos països, és comú que el personal parli diferents idiomes. En reunions i formacions internes, comptar amb serveis de traducció facilita la comunicació efectiva entre equips de diferents regions i assegura que tots comprenguin la informació crucial.
  • Formació d’equips internacionals: quan s’imparteix formació per a equips internacionals o bé quan la persona que la duu a terme parla un idioma diferent del de la resta de participants, els serveis de traducció per a reunions són essencials per garantir que tots comprenguin completament els conceptes, polítiques i procediments.
  • Llançament de productes en l’àmbit internacional: en el cas d’empreses que llancen productes globalment, les presentacions internes sobre nous productes, estratègies de màrqueting o campanyes publicitàries poden requerir serveis de traducció per a reunions per assegurar que tots els equips estiguin al corrent dels detalls i puguin contribuir de manera efectiva.
  • Reunions d’alta direcció: a les reunions de l’alta direcció, on es prenen decisions estratègiques per a tota l’empresa, és crucial garantir que tots els participants, independentment de l’idioma que parlin, comprenguin completament la informació i puguin aportar les seves perspectives.
  • Comunicació interna a empreses diversificades: en empreses amb una plantilla diversa que parla diversos idiomes, els serveis de traducció per a reunions són essencials per a la comunicació interna, així com per a la divulgació d’anuncis de l’empresa, polítiques internes, actualitzacions de recursos humans o altres missatges importants.
  • Entrenament de personal global: quan s’implementen programes de formació per a empleats a diferents parts del món, la traducció per a formacions facilita l’assimilació del contingut per part dels participants i assegura que la capacitació sigui efectiva i que tot el personal estigui alineat amb els objectius de l’empresa.
  • Esdeveniments corporatius internacionals: conferències, seminaris o esdeveniments corporatius en l’àmbit internacional requereixen serveis de traducció perquè els participants puguin entendre les presentacions i participar plenament en les discussions.

  En garantir una comunicació efectiva en tots aquests contextos, les empreses poden optimitzar la col·laboració entre equips i maximitzar el rendiment dels empleats en un entorn globalitzat.

  Què he de tenir en compte si necessito serveis de traducció per a reunions o formacions?

  A Teclat creiem que és imprescindible oferir orientació al client que ens sol·licita els serveis de traducció per a reunions multilingües per tal que pugui complir els seus objectius de compartir coneixements, prendre decisions i transmetre els seus missatges a tots els assistents amb èxit. Aquests són alguns dels consells que donem:

  Planificació anticipada

  La traducció efectiva requereix temps per coordinar intèrprets, preparar material i assegurar que es disposi de l’equip tècnic necessari. És crucial planificar anticipadament i traslladar al proveïdor dels serveis de traducció per a reunions totes les necessitats i qualsevol informació rellevant amb un bon marge de temps.

  Recull de materials rellevants

  Envieu al vostre proveïdor de serveis lingüístics tots els materials de què disposeu, com ara presentacions, documents, programes o ordres del dia. Això permetrà als intèrprets preparar-se adequadament i garantirà una traducció precisa i coherent.

  Clarificació d’idiomes necessaris

  Assegureu-vos de comunicar al vostre proveïdor tots els idiomes que s’utilitzaran a la reunió. Això li permetrà assignar intèrprets adequats per a cada combinació lingüística i garantir que tots els participants siguin atesos.

  Ús de tecnologia adequada

  La interpretació simultània és el tipus d’interpretació que s’utilitza més sovint en els serveis de traducció per a reunions i requereix un equipament específic, com ara cabines insonoritzades, el sistema anomenat infoport o equips de transmissió d’àudio i plataformes en línia si es fa de manera remota. Assegureu-vos que el vostre proveïdor us informa de tot l’equipament que necessitareu d’acord amb les característiques de la vostra reunió o formació i que la instal·lació serà possible allà on se celebri l’esdeveniment.

  Reunions prèvies amb els intèrprets

  Hi ha la possibilitat d’organitzar reunions prèvies amb els intèrprets per revisar la terminologia específica que s’utilitzarà, detalls sobre la reunió i qualsevol informació rellevant que pugui millorar la qualitat de la traducció.

  Coordinació logística

  És important col·laborar estretament amb el vostre proveïdor perquè us assessori amb la part de la logística de l’esdeveniment relacionada amb la traducció de la reunió o formació, incloent-hi la disposició de l’espai, la distribució dels equips de traducció i la gestió de qualsevol problema tècnic que pugui sorgir durant la reunió.

  Gestió de torns d’intervenció

  Si la reunió involucra múltiples idiomes i es preveu que els participants vulguin intervenir alhora, és molt recomanable organitzar un sistema de gestió de torns per garantir que els intèrprets puguin treballar de manera eficient, comunicar allò que cada participant vol transmetre i fer-ho sense interrupcions excessives.

  Preparació dels participants

  És molt important comunicar prèviament als participants que hi haurà un servei d’interpretació i informar-los de l’ús adequat dels dispositius per a la traducció de la reunió o formació. Això pot incloure l’ús d’auriculars, una explicació del procés d’interpretació i encoratjar els oradors a parlar de manera pausada per facilitar la traducció, així com ubicar els ponents de manera que siguin clarament visibles per als intèrprets.

  Disponibilitat de suport tècnic

  Assegureu-vos que el proveïdor us oferirà suport tècnic durant l’esdeveniment per abordar qualsevol problema relacionat amb la tecnologia d’interpretació simultània.

  Avaluació postesdeveniment

  Després de la reunió, és recomanable fer una avaluació conjunta amb el vostre proveïdor de serveis de traducció per a reunions per traslladar-li comentaris sobre la qualitat dels serveis d’interpretació. Això ajudarà a adaptar de manera cada vegada més precisa el servei a futurs esdeveniments de la vostra empresa que requereixin interpretació d’idiomes.

  Seguir aquests consells garantirà la qualitat i l’èxit de les reunions o formacions multilingües que organitzeu i assegurarà una comunicació efectiva i una experiència positiva per a tots els participants.

  Si teniu a la vista una reunió o formació multilingüe per coordinar, poseu-vos en contacte amb nosaltres si necessiteu assessorament. Estarem encantades d’ajudar-vos!

   

  La traducció assistida per ordinador i la millora de l’eficiència

  A Teclat reconeixem la importància d’integrar la innovació tecnològica de manera estratègica i la TAO ha demostrat ser una aliada inestimable per al nostre compromís amb l’excel·lència. Tot i que la noció de traducció assistida per ordinador ha estat present durant anys, la seva evolució continuada i la seva integració més profunda en els nostres processos destaquen com la tecnologia pot potenciar la capacitat humana i portar la traducció a nous horitzons d’eficiència i precisió.

  Aquest article explora la transcendència de la TAO a Teclat, des dels seus fonaments fins als beneficis tangibles que aporta als nostres clients. No només es tracta d’adoptar eines d’última generació, sinó d’abraçar una filosofia que col·loca la tecnologia com una aliada inseparable de l’habilitat humana per comunicar significat a través de les barreres lingüístiques.

  Què és la traducció assistida per ordinador (TAO)?

  Al cor mateix de la nostra capacitat per facilitar la comunicació en múltiples idiomes i proporcionar traduccions precises i eficients, ens trobem amb aquest procés essencial en el món de la traducció. Aquest mètode no tan sols impulsa la fluïdesa en la interpretació de textos complexos, sinó que també serveix com l’engranatge crucial per permetre a les nostres traduccions mantenir i elevar l’autenticitat i la coherència en cada projecte.

  La traducció assistida per ordinador, també coneguda com a TAO, va més enllà de ser simplement una eina: representa una col·laboració única entre la perspicàcia humana i el poder de les màquines. Aquest enfocament innovador combina l’habilitat especialitzada dels nostres traductors amb la capacitat computacional per optimitzar i accelerar el procés de traducció d’una manera que realment fa la diferència.

  El cicle de la traducció assistida per ordinador

  Creació de la memòria de traducció

  • Tot comença amb la creació d’una memòria de traducció (MT), una base de dades lingüística que emmagatzema segments de text prèviament traduïts, si és que n’hi ha, o es crea de bell nou quan es tradueix un primer document. Aquesta memòria esdevé una eina valuosa que els nostres traductors utilitzaran per garantir la coherència terminològica i estilística en tots els documents d’un mateix client, sector, tema, etc.

  Segmentació del text

  • El text original es divideix en segments més petits, com ara frases o paràgrafs. Cadascun dels segments esdevé una unitat manejable per a la traducció i s’alinea amb la MT existent.

  Traducció assistida

  • Aquí és on entra en joc la col·laboració persona-màquina. Els nostres traductors treballen amb la tecnologia per traduir els segments de text. La TAO suggereix traduccions basades en la MT i les preferències terminològiques establertes, cosa que permet que els lingüistes enfoquin la seva experiència en matisos culturals i lingüístics específics.

  Revisió i edició humana

  • Malgrat que la tecnologia facilita enormement el procés, la intervenció humana és crucial. Els nostres traductors revisen i perfeccionen les traduccions generades amb l’ajuda de la MT per assegurar que cada paraula i cada frase ressoni amb l’autenticitat i la intenció del missatge original.

  Actualització de la memòria de traducció

  • Cada nova traducció s’incorpora a la MT per enriquir-la i millorar-ne la capacitat per a futurs projectes. Aquest cicle de millora contínua garanteix que, amb el temps, les nostres traduccions es tornin encara més precises i alineades amb les expectatives dels nostres clients.

  Beneficis tangibles per als nostres clients

  A la vista d’aquest cicle de la traducció assistida per ordinador, es pot apreciar com aquesta metodologia no tan sols agilitza els processos, sinó que també assegura una consistència i una qualitat excepcionals en cada traducció.

  La TAO no és simplement una eina en segon pla; és un soci estratègic que garanteix que cada paraula, cada missatge, ressoni amb l’autenticitat i la claredat que els nostres clients mereixen. Tot seguit detallem alguns beneficis concrets que suposa treballar amb aquestes eines.

  Més precisió

  • En indústries com l’automoció, on traduïm actualitzacions de catàlegs i documentació per a diferents models de vehicles, la coherència terminològica és essencial. La TAO assegura que la terminologia utilitzada en un document es mantingui consistent en altres, amb la qual cosa es millora la precisió i la qualitat general de les traduccions. En campanyes publicitàries, com les de marques energètiques, la repetició de claims o eslògans en documents diversos o fins i tot en temporades diferents es gestiona d’una manera més eficaç, cosa que garanteix una coherència que reforça la identitat de la marca.

  Eficiència en temps i costos

  • La TAO agilitza la nostra feina de traducció ja que elimina la necessitat de cercar constantment la millor traducció per a termes, frases o sintagmes específics. Això es tradueix directament en una reducció significativa del temps emprat en cada projecte. A més, oferim descomptes substancials sobre el preu de tarifa per paraula en segments que es repeteixen d’un document a un altre, sobretot quan es tracta de documents extensos, cosa que beneficia els nostres clients en termes d’eficiència i cost.

  Consideracions ètiques i de qualitat

  Davant l’adopció de la TAO, entenem la importància de mantenir alts estàndards ètics i de qualitat. Tot i que la tecnologia agilitza els nostres processos, el nostre equip de traductors experts fa revisions manuals i controls de qualitat per garantir la precisió i la sensibilitat cultural en cada traducció.

  Aquesta combinació d’habilitats humanes i tecnologia assegura que la qualitat dels nostres serveis continuï essent excepcional.

  Cap a l’excel·lència: la transformació continua amb TAO a Teclat

  A Teclat, la traducció assistida per ordinador no és només una eina; és una peça fonamental que impulsa la nostra cerca constant de l’excel·lència. La implementació de la TAO no tan sols millora la precisió i l’eficiència en les nostres traduccions, sinó que també proporciona als nostres clients la confiança de rebre serveis de traducció de qualitat garantida.

  Experimenteu la diferència que la TAO pot fer als vostres projectes de traducció. Si en voleu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Estarem encantades d’explicar-vos-en més.