Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Les diferències dialectals en la traducció al portuguès 

  Una de les llengües que ha guanyat rellevància en aquest context és el portuguès. No obstant això, és essencial comprendre que el portuguès no és homogeni a totes les regions on es parla. Portugal, Brasil i Moçambic, per exemple, tenen les seves pròpies variants dialectals, normes gramaticals diferents i, en alguns casos, fins i tot vocabulari específic.

  En l’àmbit dels serveis de traducció al portuguès, no n’hi ha prou amb conèixer simplement la llengua; és crucial comprendre les subtileses lingüístiques que hi ha entre aquestes variants. En aquest article explorarem la importància d’aquesta consideració i com la manca d’atenció a les diferències dialectals pot conduir a malentesos i problemes en la comunicació.

  La diversitat del portuguès: més enllà de les fronteres geogràfiques

  El portuguès és una llengua oficial a diversos països, i Portugal i Brasil en són els dos majors exponents. Tanmateix, la variació lingüística no es limita només a la pronunciació; comprèn també diferències gramaticals, lèxiques i culturals. La manera com s’estructuren les frases, les preferències lèxiques i les regles gramaticals poden variar significativament.

  Un exemple evident d’aquestes variacions rau en l’ús de pronoms de segona persona. Mentre que a Portugal és comú fer servir la forma «tu» com a tractament informal, i você» en contextos formals, a Brasil «você» és la forma estàndard preferida, i «tu» es pot percebre com a arcaic, malgrat que es fa servir en algunes regions. Aquestes diferències poden impactar directament en l’efectivitat d’una traducció al portuguès i en la manera com el públic objectiu rep el missatge.

  L’analogia amb l’espanyol: una lliçó de diversitat

  Per comprendre millor la importància de les diferències dialectals, podem observar l’espanyol, una llengua que es parla a Espanya i a nombrosos països de Llatinoamèrica. Tot i compartir una base lingüística, hi ha variacions notables en termes de pronunciació, vocabulari i construcció gramatical.

  Per exemple, a Espanya es fa servir el terme «coche» per referir-se a un automòbil, mentre que a diversos països llatinoamericans es prefereix la paraula «carro». La paraula «computadora» a Espanya és «ordenador», i les diferències continuen. Aquests exemples il·lustren com el mateix idioma pot adoptar formes diferents segons la regió geogràfica, cosa que planteja desafiaments en la comunicació i, per tant, també en les tasques de traducció, si no es té en compte la variació dialectal.

  La importància de la precisió en la traducció al portuguès

  En aplicar aquesta lliçó a la traducció al portuguès, és essencial reconèixer les particularitats de cada variant. Un error en l’elecció de vocabulari o estructura gramatical pot portar a malentesos, distorsionar el missatge original i afectar la percepció de la marca que estigui duent a terme una acció comercial en algun dels països de parla portuguesa. Considerem un exemple pràctic:

  Suposem que una empresa amb seu a Espanya es vol expandir a Portugal i decideix fer la traducció al portuguès dels seus materials comercials i promocionals. Si no es té en compte la variació lèxica i gramatical en aquest país, és possible que s’utilitzin termes o construccions que no ressonin de la mateixa manera a la cultura portuguesa. Això podria resultar en una comunicació menys efectiva i, en darrer terme, en una connexió més feble amb el públic objectiu.

  Casos pràctics de malentesos

  Per il·lustrar més clarament la importància de la precisió en la traducció al portuguès, analitzem alguns casos pràctics:

  Diferències en l’ús de «vosso» i «seu» a Portugal i al Brasil

  • A Portugal, el possessiu «vosso» es fa servir habitualment per referir-se a alguna cosa que pertany a un grup de persones, en segona personal del plural, mentre que «seu» s’empra per a la tercera persona, tant del singular com del plural. Al Brasil, en canvi, la forma «vosso» no es fa servir i es prefereix «seu» en tots els casos. Un error en l’elecció d’aquestes paraules a l’hora de fer la traducció al portuguès pot generar confusió i transmetre una sensació de manca de familiaritat amb la cultura local.

  Expressions col·loquials diferents

  • Les expressions col·loquials varien significativament entre les diferents regions de parla portuguesa. Un terme acceptable a Portugal podria tenir connotacions completament diferents al Brasil o a Moçambic. Ignorar aquestes diferències en la traducció al portuguès pot resultar en un missatge que no només sona estrany, sinó que també pot ser mal interpretat o prendre’s com a ofensiu.

  Recomanacions per a una traducció al portuguès precisa

  Coneixement profund de les variants regionals

  • Els professionals de la traducció han de tenir un coneixement profund de les variants regionals a l’hora de fer una traducció al portuguès. Això implica no només dominar la gramàtica i el vocabulari, sinó també comprendre les subtileses culturals que influeixen en l’elecció de paraules i expressions.

  Col·laboració amb traductors nadius

  • La col·laboració amb traductors nadius de la regió específica és fonamental. Aquests professionals no sols tenen un domini lingüístic impecable, sinó que també estan immersos en la cultura local i comprenen les connotacions específiques associades a certes paraules o frases.

  Adaptació cultural del contingut

  • A més de la precisió lingüística, és crucial adaptar-ne el contingut culturalment. Això implica comprendre les preferències del públic objectiu, les referències culturals i les sensibilitats locals. Un enfocament holístic garanteix que la traducció al portuguès, en aquest cas, però també en general, no només sigui gramaticalment correcta, sinó també culturalment rellevant.

  La diversitat enriqueix, però la precisió comunica

  En conclusió, la riquesa lingüística del portuguès, com la de l’espanyol, és un tresor cultural que cal valorar i respectar en el procés de traducció. Les diferències dialectals no s’han de considerar obstacles, sinó oportunitats per enriquir la comunicació i establir connexions més profundes amb audiències diverses.

  En expandir un negoci a regions de parla portuguesa, sigui a Portugal, Brasil o Moçambic, l’atenció a aquestes diferències dialectals és crucial i cal tenir-les en compte en la traducció al portuguès. L’elecció conscient de paraules i estructures gramaticals no només assegura la precisió de la traducció, sinó que també demostra un respecte per la diversitat cultural.

  En darrer terme, la traducció va més enllà de la conversió de paraules; és una manera de construir ponts entre cultures, facilitar la comprensió mútua i establir connexions significatives en un món cada cop més interconnectat. La inversió en serveis de traducció que considerin aquestes diferències garanteix una comunicació efectiva alhora que contribueix a l’enfortiment de relacions comercials i culturals duradores.

  La traducció al català: una oportunitat per a l’èxit empresarial

  En aquest article aprofundirem en el fet de per què és beneficiós canviar aquest enfocament i aprofitar els avantatges de la comunicació en català i, per tant, de la traducció al català dels materials de difusió dels productes i serveis de les empreses que s’estableixin a Catalunya.

  Més enllà de parlar la mateixa llengua

  La traducció al català i la comunicació general en aquesta llengua al mercat català va més enllà d’una elecció lingüística; és una estratègia empresarial intel·ligent que reconeix i abraça la diversitat cultural i lingüística de Catalunya. Aquesta decisió no només enforteix la connexió amb l’audiència local, sinó que també posiciona l’empresa com un actor compromès i respectuós al mercat català. Vegem alguns d’aquests aspectes en detall:

  Respecte cultural i empatia

  • Comunicar-se en català mostra un respecte profund per la identitat cultural catalana. En un context on la llengua és un component essencial de la identitat, adoptar el català demostra una comprensió i una empatia cap a la diversitat cultural i lingüística de Catalunya.

  Connexió emocional amb l’audiència

  • La llengua és un mitjà poderós per establir connexions emocionals. Comunicar-se en la llengua materna del públic català crea una sensació de proximitat i familiaritat, i es construeix així una connexió més profunda entre la marca i els consumidors locals. La traducció al català de la vostra marca és una aposta d’èxit.

  Diferenciació al mercat

  • La majoria d’empreses opten per la comunicació en castellà a Catalunya, i el fet de dur a terme la traducció al català de totes les comunicacions externes de l’empresa crea una oportunitat única per destacar. Fer servir el català com a part integral de l’estratègia de comunicació permet diferenciar-se de la competència i captar l’atenció d’un públic que valora el reconeixement de la seva llengua i cultura.

  Inclusió i atracció de segments específics

  • Tot i que la majoria dels catalans i les catalanes són bilingües, hi ha segments de la població que prefereixen i valoren la comunicació en català. En adreçar-se a aquests segments específics, les empreses que facin la traducció al català de la seva marca poden aconseguir més inclusió i guanyar la preferència dels consumidors que aprecien l’esforç per comunicar-se en la seva llengua de preferència.

  Alineació amb normatives i regulacions

  • Catalunya té normatives específiques que fomenten l’ús del català en diversos àmbits, inclosa la comunicació comercial. Alinear-se amb aquestes normatives no només compleix els requisits legals, sinó que també demostra el compromís de l’empresa amb la conformitat i la integració local.

  Reconeixement de la identitat territorial

  • L’elecció de la traducció al català i de comunicar en aquesta llengua és també un reconeixement de la identitat territorial de Catalunya. En un entorn on la qüestió lingüística ha estat històricament significativa, adoptar el català contribueix a una imatge de respecte per la diversitat cultural i territorial de la zona.

  Beneficis a llarg termini per a la marca

  • La decisió de comunicar en català no és simplement una estratègia a curt termini; planificar la traducció al català de tots els elements comunicatius és una inversió en la construcció d’una marca sostenible a llarg termini. Demostra el compromís de l’empresa amb la comunitat i crea una percepció positiva que es pot traduir en lleialtat de marca al llarg del temps.

  En conclusió, la comunicació i la traducció al català no són només tries lingüístiques; són una oportunitat estratègica per a l’èxit empresarial a Catalunya.

  La importància de comptar amb professionals de la traducció al català

  Per fer traduccions efectives al català, com en qualsevol procés de traducció, és essencial considerar les particularitats gramaticals, lèxiques i culturals d’aquesta llengua. A més, un bon coneixement de les variacions dialectals i del context cultural contribuirà a una traducció més precisa i fidel a l’original.

  El vostre coneixement i ús habitual de la llengua catalana fora del context empresarial no sempre són una garantia d’utilitzar el català correctament en suport escrit, ja que és un idioma amb una gramàtica complexa.

  Per això, millor assegureu-vos de comptar amb serveis de traducció professional per garantir una traducció al català precisa i culturalment apropiada. Eviteu l’ús de traductors automàtics o l’autotraducció si sou catalanoparlants per evitar possibles errors i malentesos.

  A més, comptar amb professionals de la llengua amb un coneixement profund del català també us ajudarà a resoldre altres aspectes crucials que cal tenir en compte a l’hora de fer la traducció al català del vostre material comercial:

  Adaptació cultural

  • Cal considerar les diferències culturals i adaptar el contingut perquè sigui rellevant i comprensible per al públic català. Això inclou entendre les sensibilitats culturals i evitar malentesos o interpretacions incorrectes.

  Coneixement del mercat local

  • És important estar familiaritzat amb el mercat local català, incloent-hi les preferències dels consumidors, les tendències del mercat i les particularitats del comportament del consumidor a Catalunya.

  Ús del català estàndard

  • La utilització del català estàndard a les comunicacions us assegura arribar a l’audiència més àmplia possible. Tot i que a Catalunya es parlen diferents dialectes, el català estàndard és la forma més neutral i generalment acceptada.

  Revisió legal i normativa

  • A Catalunya hi ha una normativa lingüística i és imprescindible que us assegureu que les vostres comunicacions s’hi alineen. Algunes àrees poden tenir regulacions específiques sobre l’ús del català en certs àmbits, com ara la publicitat i la informació al consumidor.

  Respecte per la identitat cultural

  • És important mostrar respecte per la identitat cultural catalana. La vostra comunicació en català haurà d’evitar estereotips culturals i demostrar un interès genuí en la cultura i la història catalanes. La vostra experiència local pot ser molt valuosa per dissenyar estratègies efectives.

  En resum, una estratègia de comunicació efectiva a Catalunya requereix un enfocament curós i respectuós cap a la llengua i la cultura catalanes. Per això, recomanem comptar amb professionals de la traducció al català, ja que la vostra col·laboració pot ser de molt valor per a l’èxit.

   

  La importància de la correcció d’estil en textos professionals

  En aquest article, explorarem les especificitats de la correcció d’estil i en destacarem els trets distintius respecte d’altres tipus de correcció, les raons per optar per un servei professional i els límits essencials que els correctors han de respectar per mantenir la integritat de l’autor original.

  La correcció d’estil: més enllà de les regles gramaticals

  La correcció d’estil va més enllà de la correcció gramatical i ortogràfica convencional. Tot i que aquestes darreres se centren en regles i estructures lingüístiques, la correcció d’estil s’endinsa en el terreny del to, la veu i la coherència del text. És un procés que cerca polir l’estil de l’autor, i assegurar que cada paraula contribueixi a la narrativa d’una manera efectiva.

  A més, la correcció d’estil té unes especificitats que la diferencien d’aquests altres tipus de correcció, com veurem a continuació:

  Correcció gramatical i ortogràfica

  • La correcció gramatical i ortogràfica aborda errors fonamentals a l’escriptura, com ara la puntuació i la gramàtica. Tot i que és essencial, s’enfoca principalment en l’estructura i la forma d’un text.

  Edició de contingut

  • L’edició de contingut implica ajustaments per millorar l’organització i la lògica del text. Malgrat que pot abordar l’estructura, se centra més en la presentació general del material escrit.

  Correcció d’estil

  • La correcció d’estil va més enllà de les regles i s’enfoca en l’estètica de l’escriptura. Busca garantir una veu consistent, una estructura fluida i una presentació coherent.

  Raons per optar per un servei professional de correcció d’estil

  L’expressió «quatre ulls hi veuen més que dos» és totalment encertada en el context de la correcció d’estil d’un escrit.

  I, si es tracta de materials comercials i corporatius en l’àmbit empresarial, la tasca de la correcció és essencial i imprescindible per donar una bona imatge de marca, causar una bona impressió al consumidor i connectar-hi.

  Per això, sempre és més recomanable comptar amb la col·laboració d’un professional de la llengua, que a més aportarà un valor afegit als materials escrits, especialment si són per publicar. Vegem-ho:

  Professionalitat i credibilitat

  • Un text sense errors i amb un estil polit augmenta la credibilitat de qualsevol contingut. Un servei professional de correcció d’estil garanteix un estàndard elevat i confereix un aspecte professional als materials escrits.

  Atracció d’audiència global

  • En un món cada cop més interconnectat, la claredat i la coherència són clau. La correcció d’estil adapta el text perquè sigui comprensible i atractiu per a audiències de diferents cultures i regions.

  Diferenciació al mercat

  • La qualitat del contingut és un diferenciador clau. Un servei de correcció d’estil fa destacar una empresa ja que garanteix que les seves comunicacions estiguin polides i siguin agradables de llegir.

  Afinitat amb SEO

  • La correcció d’estil no només millora la llegibilitat, sinó que també optimitza el contingut per a motors de cerca si al professional se li proporciona aquesta informació. En adoptar un estil coherent i amb les paraules clau adequades, s’enforteix la presència en línia i es millora el posicionament en els resultats de cerca.

  Límits essencials per preservar la veu de l’autor

  Hi ha una diferència evident entre la redacció i la correcció d’un text. Qui ho redacta n’és l’autor i pot expressar genuïnament allò que necessiti comunicar. En canvi, el professional de la correcció d’estil ha de treballar amb uns límits clars per no sobrecorregir el text original i per preservar la veu, el to i la intenció de l’autor, com veurem a continuació:

  Respecte a la veu única de l’autor

  • El corrector ha de preservar la veu única de l’autor i s’ha d’assegurar que l’estil individual d’aquest no es dilueixi en la correcció.

  Evitar imposar preferències personals

  • Tot i que la millora és clau, el corrector no ha d’imposar el seu estil i preferències personals. La meta és millorar, no transformar.

  Comunicació limitada

  • Atesa la comunicació limitada que usualment es té amb els autors originals, el corrector ha de prendre decisions informades basades en patrons i consistència dins del text.

  Conservar la intenció original

  • La correcció d’estil no ha d’alterar la intenció original de l’autor. Els ajustos s’han de fer per millorar, no per canviar el missatge.

  Compromís amb la claredat

  • Tot i que es pretén millorar l’estil, la claredat del missatge ha de ser prioritària. La correcció d’estil no ha de resultar en una escriptura rebuscada o difícil d’entendre.

  L’elegància d’un text ben corregit

  En conclusió, la correcció d’estil és un art que va més enllà de les regles gramaticals i ortogràfiques. Optar per un servei professional no només millora la qualitat del contingut, sinó que també posiciona una empresa com un referent de professionalitat i excel·lència. Tot i això, és crucial que els professionals de la correcció respectin els límits i que preservin la veu i la intenció original de l’autor. En última instància, un text ben corregit no és només estèticament agradable, sinó que també comunica de manera efectiva, amb la qual cosa estableix un pont entre l’empresa i la seva audiència global.

   

  Assessorament lingüístic: estratègia clau en la comunicació empresarial

  En aquest article explorarem en detall en què consisteix fer un assessorament lingüístic i com Teclat, com a empresa experta en serveis lingüístics, us pot proporcionar l’orientació necessària per aconseguir una comunicació més efectiva i assolir resultats empresarials exitosos.

  L’auditoria lingüística: el primer pas cap a una transformació en la comunicació de la vostra empresa

  A Teclat treballem braç a braç amb els clients compromesos amb una comunicació de qualitat i que volen fer un pas més per millorar la manera en què fan servir i difonen la informació sobre els seus productes, serveis i activitats, tant internament com externa.

  Generalment, l’auditoria lingüística és el primer pas i el més essencial que proposem als nostres clients per avaluar les àrees de millora segons les característiques i necessitats específiques de cada empresa i segons els desafiaments en termes de comunicació que es vulguin plantejar.

  Un cop avaluats els resultats de l’auditoria, nosaltres, com a col·laborador especialitzat, podem fer assessorament lingüístic personalitzat per proposar la implementació dels canvis necessaris en la comunicació de l’empresa.

  Com ja vam explicar en aquest article, l’auditoria lingüística és un procés sistemàtic d’avaluació de la comunicació verbal i escrita dins d’una organització o una empresa. Té com a objectiu principal identificar àrees de millora en la comunicació interna i externa de l’empresa, així com proposar recomanacions per optimitzar la qualitat i l’eficàcia de la comunicació.

  Fer un assessorament lingüístic comprèn, doncs, l’auditoria inicial, però també tot l’acompanyament i el seguiment posterior fins a assolir els objectius comunicatius proposats.

  A continuació, presentem una guia general sobre els aspectes que es podrien abordar durant una auditoria lingüística:

  • Documentació interna: revisió de documents interns, com ara manuals de procediments, polítiques, guies d’estil i qualsevol altre material emprat per a la comunicació interna.
  • Comunicacions internes: avaluació de l’efectivitat de correus electrònics, memoràndums, missatges interns i altres mitjans de comunicació utilitzats dins de l’empresa.
  • Comunicacions externes: anàlisi de la qualitat i coherència dels missatges adreçats a clients, proveïdors, socis comercials i altres stakeholders externs.
  • Pàgines web i material publicitari: revisió de la claredat i precisió de la informació al lloc web i en qualsevol material publicitari per garantir una comunicació efectiva amb els clients i usuaris.
  • Comunicació interpersonal: avaluació de la comunicació en reunions, presentacions i altres interaccions cara a cara, inclosa la qualitat del discurs i la comprensió mútua.
  • Llenguatge inclusiu: verificació de la inclusivitat del llenguatge emprat en la comunicació interna i externa per garantir que sigui respectuós i acollidor per a totes les persones, independentment del gènere, l’origen ètnic, etc.
  • Consistència de missatges: comprovació que els missatges clau de l’empresa es comuniquin de manera coherent en tots els canals i en tots els nivells organitzatius.
  • Avaluació de la capacitació lingüística: revisió de programes de capacitació lingüística per a empleats, si n’hi hagués, per garantir que s’ajustin a les necessitats de l’organització.

  Un cop completada l’auditoria, s’elaboraria un informe que destaqui les àrees de millora i proposi recomanacions específiques. Aquestes recomanacions podrien incloure la implementació de programes de capacitació, la creació de guies d’estil o la revisió de processos de comunicació, entre altres.

  Com ja s’ha esmentat, és important adaptar l’auditoria a les necessitats específiques de cada empresa, ja que cada organització té les seves pròpies idiosincràsies i es planteja objectius i desafiaments diferents en termes de comunicació interna.

  Optimització de la comunicació empresarial mitjançant assessorament lingüístic

  Millorar la comunicació tant interna com externa pot ser de gran interès per a la vostra empresa per diverses raons, ja que té impactes significatius en diversos aspectes del funcionament, com els que enumerem a continuació:

  1. Eficiència operativa

  Una comunicació interna clara i efectiva pot millorar l’eficiència operativa en reduir malentesos, errors i males interpretacions. Això condueix a una productivitat més gran i a una execució més suau de les tasques i processos interns.

  2. Cohesió de l’equip

  La millora en la comunicació interna contribueix a la cohesió de l’equip. Un equip que es comunica bé és més propens a col·laborar de manera efectiva, compartir idees i treballar de manera harmoniosa cap a objectius comuns.

  3. Satisfacció dels empleats

  Una comunicació interna transparent i efectiva pot augmentar la satisfacció dels empleats en proporcionar informació clara sobre polítiques, expectatives i oportunitats de desenvolupament professional.

  4. Imatge de marca

  La qualitat de la comunicació externa, com ara missatges publicitaris, correus electrònics a clients i contingut en xarxes socials, afecta directament la imatge de marca. Una comunicació clara i coherent contribueix a construir  una reputació positiva.

  5. Retenció de clients

  La comunicació efectiva amb els clients, inclòs el suport postvenda i la resposta ràpida a consultes, pot millorar la retenció de clients. Els clients aprecien la claredat i l’atenció personalitzada.

  6. Expansió internacional

  Per a empreses amb operacions internacionals, una comunicació efectiva en diferents idiomes i cultures és essencial. Un assessorament lingüístic específic en aquest àmbit pot garantir que els missatges s’adaptin adequadament a diferents mercats.

  7. Compliment normatiu

  En certs sectors és crucial que la comunicació compleixi normatives i regulacions específiques. Una auditoria lingüística pot identificar àrees en què la comunicació pugui necessitar ajustaments per satisfer els requisits legals.

  8. Prevenció de conflictes

  Una comunicació clara i transparent pot prevenir malentesos i conflictes tant interns com externs. Això és especialment important en situacions on l’ambigüitat podria donar lloc a problemes.

  9. Innovació i creativitat

  Una cultura de comunicació oberta i receptiva pot fomentar la innovació i la creativitat, ja que els empleats se senten més còmodes compartint idees i perspectives.

  10. Adaptabilitat a canvis

  En períodes de canvi organitzatiu, una comunicació efectiva és essencial per garantir que els empleats comprenguin els motius del canvi, les expectatives i com poden contribuir a l’èxit de l’empresa.

  En conclusió, millorar la comunicació i sotmetre’s a un procés d’assessorament lingüístic que inclogui una auditoria lingüística pot ser una inversió estratègica per a la vostra empresa, ja que contribueix a l’eficiència interna, enforteix les relacions amb els clients, millora la imatge de marca i promou un entorn de treball harmoniós.

  Si aposteu per fer aquest canvi en positiu, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a traduccio@teclat.com

  Els serveis de traducció per a reunions i formacions en empreses

  En aquest article us expliquem en quins contextos és recomanable o fins i tot imprescindible comptar amb serveis de traducció per a reunions i formacions en empreses i obtindreu valuosos consells per a l’organització d’esdeveniments multilingües exitosos que garantiran una comunicació altament efectiva.

  Quan hauria de contractar un servei extern de traducció?

  La necessitat de serveis de traducció per a reunions o formacions internes sorgeix en qualsevol context empresarial on la diversitat lingüística sigui un factor significatiu. Aquests en són alguns exemples:

  • Empreses multinacionals: en empreses amb presència en diversos països, és comú que el personal parli diferents idiomes. En reunions i formacions internes, comptar amb serveis de traducció facilita la comunicació efectiva entre equips de diferents regions i assegura que tots comprenguin la informació crucial.
  • Formació d’equips internacionals: quan s’imparteix formació per a equips internacionals o bé quan la persona que la duu a terme parla un idioma diferent del de la resta de participants, els serveis de traducció per a reunions són essencials per garantir que tots comprenguin completament els conceptes, polítiques i procediments.
  • Llançament de productes en l’àmbit internacional: en el cas d’empreses que llancen productes globalment, les presentacions internes sobre nous productes, estratègies de màrqueting o campanyes publicitàries poden requerir serveis de traducció per a reunions per assegurar que tots els equips estiguin al corrent dels detalls i puguin contribuir de manera efectiva.
  • Reunions d’alta direcció: a les reunions de l’alta direcció, on es prenen decisions estratègiques per a tota l’empresa, és crucial garantir que tots els participants, independentment de l’idioma que parlin, comprenguin completament la informació i puguin aportar les seves perspectives.
  • Comunicació interna a empreses diversificades: en empreses amb una plantilla diversa que parla diversos idiomes, els serveis de traducció per a reunions són essencials per a la comunicació interna, així com per a la divulgació d’anuncis de l’empresa, polítiques internes, actualitzacions de recursos humans o altres missatges importants.
  • Entrenament de personal global: quan s’implementen programes de formació per a empleats a diferents parts del món, la traducció per a formacions facilita l’assimilació del contingut per part dels participants i assegura que la capacitació sigui efectiva i que tot el personal estigui alineat amb els objectius de l’empresa.
  • Esdeveniments corporatius internacionals: conferències, seminaris o esdeveniments corporatius en l’àmbit internacional requereixen serveis de traducció perquè els participants puguin entendre les presentacions i participar plenament en les discussions.

  En garantir una comunicació efectiva en tots aquests contextos, les empreses poden optimitzar la col·laboració entre equips i maximitzar el rendiment dels empleats en un entorn globalitzat.

  Què he de tenir en compte si necessito serveis de traducció per a reunions o formacions?

  A Teclat creiem que és imprescindible oferir orientació al client que ens sol·licita els serveis de traducció per a reunions multilingües per tal que pugui complir els seus objectius de compartir coneixements, prendre decisions i transmetre els seus missatges a tots els assistents amb èxit. Aquests són alguns dels consells que donem:

  Planificació anticipada

  La traducció efectiva requereix temps per coordinar intèrprets, preparar material i assegurar que es disposi de l’equip tècnic necessari. És crucial planificar anticipadament i traslladar al proveïdor dels serveis de traducció per a reunions totes les necessitats i qualsevol informació rellevant amb un bon marge de temps.

  Recull de materials rellevants

  Envieu al vostre proveïdor de serveis lingüístics tots els materials de què disposeu, com ara presentacions, documents, programes o ordres del dia. Això permetrà als intèrprets preparar-se adequadament i garantirà una traducció precisa i coherent.

  Clarificació d’idiomes necessaris

  Assegureu-vos de comunicar al vostre proveïdor tots els idiomes que s’utilitzaran a la reunió. Això li permetrà assignar intèrprets adequats per a cada combinació lingüística i garantir que tots els participants siguin atesos.

  Ús de tecnologia adequada

  La interpretació simultània és el tipus d’interpretació que s’utilitza més sovint en els serveis de traducció per a reunions i requereix un equipament específic, com ara cabines insonoritzades, el sistema anomenat infoport o equips de transmissió d’àudio i plataformes en línia si es fa de manera remota. Assegureu-vos que el vostre proveïdor us informa de tot l’equipament que necessitareu d’acord amb les característiques de la vostra reunió o formació i que la instal·lació serà possible allà on se celebri l’esdeveniment.

  Reunions prèvies amb els intèrprets

  Hi ha la possibilitat d’organitzar reunions prèvies amb els intèrprets per revisar la terminologia específica que s’utilitzarà, detalls sobre la reunió i qualsevol informació rellevant que pugui millorar la qualitat de la traducció.

  Coordinació logística

  És important col·laborar estretament amb el vostre proveïdor perquè us assessori amb la part de la logística de l’esdeveniment relacionada amb la traducció de la reunió o formació, incloent-hi la disposició de l’espai, la distribució dels equips de traducció i la gestió de qualsevol problema tècnic que pugui sorgir durant la reunió.

  Gestió de torns d’intervenció

  Si la reunió involucra múltiples idiomes i es preveu que els participants vulguin intervenir alhora, és molt recomanable organitzar un sistema de gestió de torns per garantir que els intèrprets puguin treballar de manera eficient, comunicar allò que cada participant vol transmetre i fer-ho sense interrupcions excessives.

  Preparació dels participants

  És molt important comunicar prèviament als participants que hi haurà un servei d’interpretació i informar-los de l’ús adequat dels dispositius per a la traducció de la reunió o formació. Això pot incloure l’ús d’auriculars, una explicació del procés d’interpretació i encoratjar els oradors a parlar de manera pausada per facilitar la traducció, així com ubicar els ponents de manera que siguin clarament visibles per als intèrprets.

  Disponibilitat de suport tècnic

  Assegureu-vos que el proveïdor us oferirà suport tècnic durant l’esdeveniment per abordar qualsevol problema relacionat amb la tecnologia d’interpretació simultània.

  Avaluació postesdeveniment

  Després de la reunió, és recomanable fer una avaluació conjunta amb el vostre proveïdor de serveis de traducció per a reunions per traslladar-li comentaris sobre la qualitat dels serveis d’interpretació. Això ajudarà a adaptar de manera cada vegada més precisa el servei a futurs esdeveniments de la vostra empresa que requereixin interpretació d’idiomes.

  Seguir aquests consells garantirà la qualitat i l’èxit de les reunions o formacions multilingües que organitzeu i assegurarà una comunicació efectiva i una experiència positiva per a tots els participants.

  Si teniu a la vista una reunió o formació multilingüe per coordinar, poseu-vos en contacte amb nosaltres si necessiteu assessorament. Estarem encantades d’ajudar-vos!

   

  La traducció assistida per ordinador i la millora de l’eficiència

  A Teclat reconeixem la importància d’integrar la innovació tecnològica de manera estratègica i la TAO ha demostrat ser una aliada inestimable per al nostre compromís amb l’excel·lència. Tot i que la noció de traducció assistida per ordinador ha estat present durant anys, la seva evolució continuada i la seva integració més profunda en els nostres processos destaquen com la tecnologia pot potenciar la capacitat humana i portar la traducció a nous horitzons d’eficiència i precisió.

  Aquest article explora la transcendència de la TAO a Teclat, des dels seus fonaments fins als beneficis tangibles que aporta als nostres clients. No només es tracta d’adoptar eines d’última generació, sinó d’abraçar una filosofia que col·loca la tecnologia com una aliada inseparable de l’habilitat humana per comunicar significat a través de les barreres lingüístiques.

  Què és la traducció assistida per ordinador (TAO)?

  Al cor mateix de la nostra capacitat per facilitar la comunicació en múltiples idiomes i proporcionar traduccions precises i eficients, ens trobem amb aquest procés essencial en el món de la traducció. Aquest mètode no tan sols impulsa la fluïdesa en la interpretació de textos complexos, sinó que també serveix com l’engranatge crucial per permetre a les nostres traduccions mantenir i elevar l’autenticitat i la coherència en cada projecte.

  La traducció assistida per ordinador, també coneguda com a TAO, va més enllà de ser simplement una eina: representa una col·laboració única entre la perspicàcia humana i el poder de les màquines. Aquest enfocament innovador combina l’habilitat especialitzada dels nostres traductors amb la capacitat computacional per optimitzar i accelerar el procés de traducció d’una manera que realment fa la diferència.

  El cicle de la traducció assistida per ordinador

  Creació de la memòria de traducció

  • Tot comença amb la creació d’una memòria de traducció (MT), una base de dades lingüística que emmagatzema segments de text prèviament traduïts, si és que n’hi ha, o es crea de bell nou quan es tradueix un primer document. Aquesta memòria esdevé una eina valuosa que els nostres traductors utilitzaran per garantir la coherència terminològica i estilística en tots els documents d’un mateix client, sector, tema, etc.

  Segmentació del text

  • El text original es divideix en segments més petits, com ara frases o paràgrafs. Cadascun dels segments esdevé una unitat manejable per a la traducció i s’alinea amb la MT existent.

  Traducció assistida

  • Aquí és on entra en joc la col·laboració persona-màquina. Els nostres traductors treballen amb la tecnologia per traduir els segments de text. La TAO suggereix traduccions basades en la MT i les preferències terminològiques establertes, cosa que permet que els lingüistes enfoquin la seva experiència en matisos culturals i lingüístics específics.

  Revisió i edició humana

  • Malgrat que la tecnologia facilita enormement el procés, la intervenció humana és crucial. Els nostres traductors revisen i perfeccionen les traduccions generades amb l’ajuda de la MT per assegurar que cada paraula i cada frase ressoni amb l’autenticitat i la intenció del missatge original.

  Actualització de la memòria de traducció

  • Cada nova traducció s’incorpora a la MT per enriquir-la i millorar-ne la capacitat per a futurs projectes. Aquest cicle de millora contínua garanteix que, amb el temps, les nostres traduccions es tornin encara més precises i alineades amb les expectatives dels nostres clients.

  Beneficis tangibles per als nostres clients

  A la vista d’aquest cicle de la traducció assistida per ordinador, es pot apreciar com aquesta metodologia no tan sols agilitza els processos, sinó que també assegura una consistència i una qualitat excepcionals en cada traducció.

  La TAO no és simplement una eina en segon pla; és un soci estratègic que garanteix que cada paraula, cada missatge, ressoni amb l’autenticitat i la claredat que els nostres clients mereixen. Tot seguit detallem alguns beneficis concrets que suposa treballar amb aquestes eines.

  Més precisió

  • En indústries com l’automoció, on traduïm actualitzacions de catàlegs i documentació per a diferents models de vehicles, la coherència terminològica és essencial. La TAO assegura que la terminologia utilitzada en un document es mantingui consistent en altres, amb la qual cosa es millora la precisió i la qualitat general de les traduccions. En campanyes publicitàries, com les de marques energètiques, la repetició de claims o eslògans en documents diversos o fins i tot en temporades diferents es gestiona d’una manera més eficaç, cosa que garanteix una coherència que reforça la identitat de la marca.

  Eficiència en temps i costos

  • La TAO agilitza la nostra feina de traducció ja que elimina la necessitat de cercar constantment la millor traducció per a termes, frases o sintagmes específics. Això es tradueix directament en una reducció significativa del temps emprat en cada projecte. A més, oferim descomptes substancials sobre el preu de tarifa per paraula en segments que es repeteixen d’un document a un altre, sobretot quan es tracta de documents extensos, cosa que beneficia els nostres clients en termes d’eficiència i cost.

  Consideracions ètiques i de qualitat

  Davant l’adopció de la TAO, entenem la importància de mantenir alts estàndards ètics i de qualitat. Tot i que la tecnologia agilitza els nostres processos, el nostre equip de traductors experts fa revisions manuals i controls de qualitat per garantir la precisió i la sensibilitat cultural en cada traducció.

  Aquesta combinació d’habilitats humanes i tecnologia assegura que la qualitat dels nostres serveis continuï essent excepcional.

  Cap a l’excel·lència: la transformació continua amb TAO a Teclat

  A Teclat, la traducció assistida per ordinador no és només una eina; és una peça fonamental que impulsa la nostra cerca constant de l’excel·lència. La implementació de la TAO no tan sols millora la precisió i l’eficiència en les nostres traduccions, sinó que també proporciona als nostres clients la confiança de rebre serveis de traducció de qualitat garantida.

  Experimenteu la diferència que la TAO pot fer als vostres projectes de traducció. Si en voleu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Estarem encantades d’explicar-vos-en més.