Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Assessorament lingüístic: estratègia clau en la comunicació empresarial

  En aquest article explorarem en detall en què consisteix fer un assessorament lingüístic i com Teclat, com a empresa experta en serveis lingüístics, us pot proporcionar l’orientació necessària per aconseguir una comunicació més efectiva i assolir resultats empresarials exitosos.

  L’auditoria lingüística: el primer pas cap a una transformació en la comunicació de la vostra empresa

  A Teclat treballem braç a braç amb els clients compromesos amb una comunicació de qualitat i que volen fer un pas més per millorar la manera en què fan servir i difonen la informació sobre els seus productes, serveis i activitats, tant internament com externa.

  Generalment, l’auditoria lingüística és el primer pas i el més essencial que proposem als nostres clients per avaluar les àrees de millora segons les característiques i necessitats específiques de cada empresa i segons els desafiaments en termes de comunicació que es vulguin plantejar.

  Un cop avaluats els resultats de l’auditoria, nosaltres, com a col·laborador especialitzat, podem fer assessorament lingüístic personalitzat per proposar la implementació dels canvis necessaris en la comunicació de l’empresa.

  Com ja vam explicar en aquest article, l’auditoria lingüística és un procés sistemàtic d’avaluació de la comunicació verbal i escrita dins d’una organització o una empresa. Té com a objectiu principal identificar àrees de millora en la comunicació interna i externa de l’empresa, així com proposar recomanacions per optimitzar la qualitat i l’eficàcia de la comunicació.

  Fer un assessorament lingüístic comprèn, doncs, l’auditoria inicial, però també tot l’acompanyament i el seguiment posterior fins a assolir els objectius comunicatius proposats.

  A continuació, presentem una guia general sobre els aspectes que es podrien abordar durant una auditoria lingüística:

  • Documentació interna: revisió de documents interns, com ara manuals de procediments, polítiques, guies d’estil i qualsevol altre material emprat per a la comunicació interna.
  • Comunicacions internes: avaluació de l’efectivitat de correus electrònics, memoràndums, missatges interns i altres mitjans de comunicació utilitzats dins de l’empresa.
  • Comunicacions externes: anàlisi de la qualitat i coherència dels missatges adreçats a clients, proveïdors, socis comercials i altres stakeholders externs.
  • Pàgines web i material publicitari: revisió de la claredat i precisió de la informació al lloc web i en qualsevol material publicitari per garantir una comunicació efectiva amb els clients i usuaris.
  • Comunicació interpersonal: avaluació de la comunicació en reunions, presentacions i altres interaccions cara a cara, inclosa la qualitat del discurs i la comprensió mútua.
  • Llenguatge inclusiu: verificació de la inclusivitat del llenguatge emprat en la comunicació interna i externa per garantir que sigui respectuós i acollidor per a totes les persones, independentment del gènere, l’origen ètnic, etc.
  • Consistència de missatges: comprovació que els missatges clau de l’empresa es comuniquin de manera coherent en tots els canals i en tots els nivells organitzatius.
  • Avaluació de la capacitació lingüística: revisió de programes de capacitació lingüística per a empleats, si n’hi hagués, per garantir que s’ajustin a les necessitats de l’organització.

  Un cop completada l’auditoria, s’elaboraria un informe que destaqui les àrees de millora i proposi recomanacions específiques. Aquestes recomanacions podrien incloure la implementació de programes de capacitació, la creació de guies d’estil o la revisió de processos de comunicació, entre altres.

  Com ja s’ha esmentat, és important adaptar l’auditoria a les necessitats específiques de cada empresa, ja que cada organització té les seves pròpies idiosincràsies i es planteja objectius i desafiaments diferents en termes de comunicació interna.

  Optimització de la comunicació empresarial mitjançant assessorament lingüístic

  Millorar la comunicació tant interna com externa pot ser de gran interès per a la vostra empresa per diverses raons, ja que té impactes significatius en diversos aspectes del funcionament, com els que enumerem a continuació:

  1. Eficiència operativa

  Una comunicació interna clara i efectiva pot millorar l’eficiència operativa en reduir malentesos, errors i males interpretacions. Això condueix a una productivitat més gran i a una execució més suau de les tasques i processos interns.

  2. Cohesió de l’equip

  La millora en la comunicació interna contribueix a la cohesió de l’equip. Un equip que es comunica bé és més propens a col·laborar de manera efectiva, compartir idees i treballar de manera harmoniosa cap a objectius comuns.

  3. Satisfacció dels empleats

  Una comunicació interna transparent i efectiva pot augmentar la satisfacció dels empleats en proporcionar informació clara sobre polítiques, expectatives i oportunitats de desenvolupament professional.

  4. Imatge de marca

  La qualitat de la comunicació externa, com ara missatges publicitaris, correus electrònics a clients i contingut en xarxes socials, afecta directament la imatge de marca. Una comunicació clara i coherent contribueix a construir  una reputació positiva.

  5. Retenció de clients

  La comunicació efectiva amb els clients, inclòs el suport postvenda i la resposta ràpida a consultes, pot millorar la retenció de clients. Els clients aprecien la claredat i l’atenció personalitzada.

  6. Expansió internacional

  Per a empreses amb operacions internacionals, una comunicació efectiva en diferents idiomes i cultures és essencial. Un assessorament lingüístic específic en aquest àmbit pot garantir que els missatges s’adaptin adequadament a diferents mercats.

  7. Compliment normatiu

  En certs sectors és crucial que la comunicació compleixi normatives i regulacions específiques. Una auditoria lingüística pot identificar àrees en què la comunicació pugui necessitar ajustaments per satisfer els requisits legals.

  8. Prevenció de conflictes

  Una comunicació clara i transparent pot prevenir malentesos i conflictes tant interns com externs. Això és especialment important en situacions on l’ambigüitat podria donar lloc a problemes.

  9. Innovació i creativitat

  Una cultura de comunicació oberta i receptiva pot fomentar la innovació i la creativitat, ja que els empleats se senten més còmodes compartint idees i perspectives.

  10. Adaptabilitat a canvis

  En períodes de canvi organitzatiu, una comunicació efectiva és essencial per garantir que els empleats comprenguin els motius del canvi, les expectatives i com poden contribuir a l’èxit de l’empresa.

  En conclusió, millorar la comunicació i sotmetre’s a un procés d’assessorament lingüístic que inclogui una auditoria lingüística pot ser una inversió estratègica per a la vostra empresa, ja que contribueix a l’eficiència interna, enforteix les relacions amb els clients, millora la imatge de marca i promou un entorn de treball harmoniós.

  Si aposteu per fer aquest canvi en positiu, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a traduccio@teclat.com

  Aspectes clau de la traducció jurada d’idiomes estrangers

  En aquest article ens submergirem en el procés de la traducció jurada d’idiomes, subratllant els aspectes crítics que heu de tenir en compte si ens voleu sol·licitar aquest servei. Des de la importància de disposar de documents originals d’alta qualitat fins a les opcions de lliurament de les traduccions jurades, abordarem tots els detalls que ens semblen imprescindibles. A més, examinarem les estratègies que es poden seguir en casos on no hi ha traductors jurats disponibles per a certes combinacions d’idiomes, així com les consideracions sobre documents legalitzats o postil·lats.

  Si voleu tenir clar tot el que necessiteu saber per sol·licitar una traducció jurada, continueu llegint!

  Consideracions per encarregar una traducció jurada

  Quan trieu Teclat per fer una traducció jurada, volem assegurar-nos que el procés sigui el més fluid i eficient possible. Per això, és important que tingueu en compte els detalls següents:

  Document original de qualitat

  Proporcionar un document original llegible i en bona qualitat és essencial per garantir una traducció precisa i legalment vàlida. La claredat i la integritat del text original són clau per a una traducció sense problemes.

  Documents legalitzats o postil·lats

  En sol·licitar una traducció jurada, és crucial comprendre el procés de legalització i postil·la, especialment si el document original tindrà efectes jurídics en l’àmbit internacional. A continuació, es detallen els passos essencials:

  Postil·la de La Haia

  La postil·la de La Haia és un segell que certifica l’autenticitat d’un document oficial, que li permet tenir efectes jurídics internacionalment. Aquest procediment abreujat, acordat per més de 82 països signataris del Conveni de La Haia de 1961, reemplaça la legalització diplomàtica o consular, que és molt més lenta i complexa. Tots els països adherits al Conveni reconeixen l’eficàcia jurídica d’un document públic emès en un altre país signatari,  legalitzat mitjançant la postil·la de La Haia.

  És important destacar que la majoria dels documents oficials han de ser legalitzats mitjançant la postil·la de La Haia abans de sol·licitar-ne la traducció jurada, ja que aquesta també ha de ser traduïda pel traductor jurat. Si bé la legislació europea busca reduir la necessitat de postil·la per a certificats de països membres de la Unió Europea amb la postil·la multilingüe, encara no és una pràctica generalitzada.

  Us recomanem que consulteu amb l’autoritat que requereix la documentació i confirmeu si la postil·la és necessària.

  Legalització de signatures

  La legalització és un acte administratiu pel qual s’atorga validesa a un document públic o privat estranger, ja que comprova l’autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què la persona signant del document ha actuat.

  És el cas, per exemple, de documents privats, com ara poders notarials, escriptures, certificacions, etc., en què un notari legalitza les firmes que apareixen al document.

  Posteriorment, algunes administracions poden requerir que aquestes legalitzacions siguin traduïdes per un traductor jurat. En aquest sentit, també recomanem confirmar primer amb l’organisme destinatari de la traducció la necessitat o no de la traducció de la legalització esmentada.

  Requisits mínims que ha de complir una traducció jurada d’idiomes estrangers

  Una traducció jurada ha de complir certs estàndards específics per ser legalment vàlida. Els requisits mínims inclouen:

  Habilitació del traductor

  La traducció l’ha de fer un traductor jurat habilitat degudament per les autoritats competents. En el cas de les traduccions jurades a l’espanyol i de l’espanyol, es tracta de traductors jurats habilitats pel Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.

  En el cas del català, el gallec o el basc, els organismes competents són els següents:

  El traductor jurat té la capacitació i l’autoritat per certificar l’exactitud i l’autenticitat de la traducció.

  Inclusió de la declaració jurada o certificació

  Cada traducció jurada ha d’anar acompanyada d’una declaració jurada o certificació signada pel traductor, que confirmi que la traducció és fidel i completa pel que fa al document original.

  Segell i signatura del traductor

  El traductor ha de posar el seu segell oficial i signar a la traducció, a totes les pàgines, i adjuntar-hi l’original, que també haurà de portar, almenys, el seu segell i rúbrica.

  Mantenir el format original

  En la mesura que sigui possible la traducció ha de mantenir el format i disseny del document original i assegurar que totes les parts rellevants hi siguin representades clarament.

  Quan no hi ha traductors jurats disponibles per a la combinació d’idiomes

  En situacions on no hi ha traductors jurats habilitats per a una combinació d’idiomes inusual, és fonamental explorar estratègies alternatives per garantir l’autenticitat i la validesa del document traduït.

  A continuació es presenten dues opcions viables:

  Certificació de l’Oficina d’Interpretació de Llengües

  Quan no hi ha traductors jurats disponibles en una llengua específica, qualsevol professional competent pot fer la traducció. Posteriorment, en el cas del castellà, l’Oficina d’Interpretació de Llengües emet un certificat que especifica que no hi ha traductors jurats a Espanya per a aquesta combinació lingüística. Aquesta certificació confirma la legitimitat i la necessitat de la traducció feta pel professional designat.

  Traducció «pont»

  En el cas de llengües com el català, el gallec o el basc, per a les quals no es disposa de traducció jurada a tots els altres idiomes, es pot optar per una estratègia de traducció «pont». En aquest procés, es fa una primera traducció des de l’idioma original a una llengua per a la qual sí que existeix traducció jurada, com ara el castellà. Després, aquesta primera traducció se sotmet a un procés de traducció jurada addicional. En total, s’obtenen dues traduccions jurades, cosa que assegura la validesa legal del document final.

  Aquesta estratègia de traducció «pont» garanteix l’autenticitat i la precisió de la traducció, alhora que compleix els requisits legals necessaris per acceptar-la en instàncies oficials.

  No obstant això, us heu d’assegurar que l’entitat receptora o les autoritats pertinents acceptin aquest enfocament. No totes les entitats poden acceptar una traducció jurada doble.

  Assegurament de la veracitat en la comunicació global

  La traducció jurada d’idiomes esdevé el baluard de l’autenticitat en un món cada cop més interconnectat. Des de documents legals fins a certificats vitals, el seu paper en la comunicació internacional no es pot subestimar. En comprendre els matisos i els requisits clau d’aquest procés, estareu preparats per garantir traduccions precises i legalment vàlides.

  Recordeu: la qualitat del document original, l’elecció de la forma de lliurament i la consideració dels requisits de legalització o postil·la són elements essencials en aquest procés. A Teclat estem compromeses a guiar-vos en cada pas, i us proporcionem traduccions jurades que compleixen els més alts estàndards.

  La propera vegada que us enfronteu a la necessitat d’una traducció jurada, no dubteu a aplicar aquest coneixement. Amb això, assegurareu que els vostres documents siguin reconeguts i acceptats a qualsevol racó del món, i mantindreu la integritat i precisió que mereixeu en les vostres comunicacions internacionals.